Olet­ko jo lu­pa­kir­jan omaa­va hen­ki­lö, mutta ha­luat jat­ko­kou­lu­tus­ta? Pat­rian kaut­ta saat hel­pos­ti tar­vit­se­ma­si jat­ko­kou­lu­tuk­sen, oli täh­täi­me­nä­si am­mat­ti il­mai­lua­lal­ta, tai pel­käs­tään hyvä har­ras­tus.

Yö­len­to­kel­puu­tus NF(A)

Yö­len­to­kurs­sin ta­voit­tee­na on saa­vut­taa yö­len­to­kel­puu­tus yk­si­moot­to­ri­sel­le len­to­ko­neel­le. Sa­mal­la kou­lu­tus antaa joh­dan­non mit­ta­ri­len­to­kel­puu­tuk­sen opis­ke­lul­le. Yö­len­to­kurs­si on tar­koi­tet­tu yk­si­tyis­len­tä­jän lu­pa­kir­jan hal­ti­joil­le. Edel­ly­tyk­se­nä kou­lu­tuk­sen aloit­ta­mi­sel­le on Part-FCL:n aset­ta­mat vaa­ti­muk­set.

Kurs­sin si­säl­tö ja kulku

Teo­ria­kou­lu­tuk­ses­sa pai­no­te­taan yö­len­tä­mi­seen liit­ty­viä eri­tyis­piir­tei­tä, kuten ih­mi­sen fy­sio­lo­gi­set ra­joi­tuk­set, mit­ta­ri­len­tä­mi­sen pe­rus­teet sekä yö­len­to­mää­räyk­set. Len­to­kou­lu­tus suo­ri­te­taan yk­si­lö­ope­tuk­se­na op­pi­laan oman ai­ka­tau­lun mu­kai­ses­ti. Len­to­kou­lu­tus­oh­jel­ma si­säl­tää mm. len­toon­läh­tö­jä ja las­keu­tu­mi­sia yöllä sekä yö­mat­ka­len­to­ja. Ennen len­to­har­joi­tus­ta ja sen jäl­keen len­non­kul­ku käy­dään läpi yh­des­sä len­non­opet­ta­jan kans­sa.

Ter­ve­tu­loa laa­jen­ta­maan il­mai­lu­har­ras­tuk­se­si ulot­tu­vuuk­sia. NF(A) teo­riao­pe­tus 14 tun­tia NF(A) len­to­kou­lu­tus 5 tun­tia (+ oh­jat­tu len­non­val­mis­te­lu). 

Mit­ta­ri­len­to­kel­puu­tus SEP-IR(A) ja MEP-IR(A)

Mit­ta­ri­len­to-opin­to­jen tar­koi­tuk­se­na on saa­vut­taa val­mius ope­roin­tiin nä­kö­len­to­sään­tö­jä hei­kom­mis­sa sää­olo­suh­teis­sa (IMC) IFR-len­to­sään­tö­jen mu­kai­ses­ti. Edel­ly­tyk­se­nä kou­lu­tuk­sen aloit­ta­mi­sel­le on yk­si­tyis­len­tä­jän lu­pa­kir­ja sekä yö­len­to­kel­puu­tus tai sii­hen vaa­dit­ta­va kou­lu­tus ja ko­ke­mus. Mit­ta­ri­len­to­kel­puu­tus laa­jen­taa len­to­lu­pa­kir­jan käy­tet­tä­vyyt­tä ym­pä­ri vuo­den vaa­ti­vis­sa­kin sää­olo­suh­teis­sa. Kysy lisää suo­raan toi­mis­tos­tam­me.

Kurs­sien si­säl­tö ja kulku

Mit­ta­ri­len­to­kurs­sil­le on ol­ta­va suo­ri­tet­tu­na riit­tä­vät teo­riao­pin­not, jotka saat opis­kel­tua hel­poi­ten Pat­rian tar­joa­man ATPL D/L -etä­opis­ke­lu­pa­ke­tin avul­la. Len­to­kou­lu­tus (15 tun­tia) suo­ri­te­taan yk­si­lö­ope­tuk­se­na Pat­rian huip­pu­mo­der­nil­la Cir­rus SR22 -ko­neil­la. Ennen len­to­har­joi­tus­ta ja sen jäl­keen len­to­har­joi­tus käy­dään läpi yh­des­sä len­non­opet­ta­jan kans­sa. Osa len­to­kou­lu­tuk­ses­ta (35 tun­tia) suo­ri­te­taan FNPT II-len­non­har­joit­te­lu­lait­teel­la.

Mo­ni­moot­to­ri­mit­ta­ri­len­to­kurs­si (MEP-IR) len­ne­tään kak­si­moot­to­ri­sel­la Dia­mond DA-42NG -len­to­ko­neel­la. Kurs­siin si­säl­tyy 8 tun­tia len­to­ko­neel­la ja 4 tun­tia FNPT II-len­non­har­joit­te­lu­lait­teel­la. Li­säk­si an­ne­taan 12 tun­tia kes­tä­vä mo­ni­moot­to­ri­mit­ta­ri­len­tä­mi­seen liit­ty­vä teo­riao­pe­tus. 

Mo­ni­moot­to­ri­luok­ka­kel­puu­tus MEP-Class Ra­ting (A)

Teo­ria­kou­lu­tuk­ses­sa pe­reh­dy­tään kak­si­moot­to­ris­ten len­to­ko­nei­den suo­ri­tusar­voi­hin ja ae­ro­dy­na­miik­kaan. Len­to­kou­lu­tus­oh­jel­ma si­säl­tää nor­maa­liin mo­ni­moot­to­ri­len­to­toi­min­taan liit­ty­viä len­to­har­joi­tuk­sia sekä moot­to­ri­häi­ri­öön ja epä­sym­met­ri­seen työn­tö­voi­maan liit­ty­viä har­joi­tuk­sia.

Mo­ni­moot­to­ri­luok­kao­pin­not len­ne­tään kak­si­moot­to­ri­sel­la Dia­mond DA-42NG -len­to­ko­neel­la. ME-Class Ra­ting si­säl­tää len­to­kou­lu­tus­ta 6 tun­tia sekä 12 tun­tia eril­li­siä mo­ni­moot­to­ri­teo­riao­pin­to­ja. 

Oh­jaa­mo­yh­teis­työ­kurs­si MCC

Oh­jaa­mo­yh­teis­työ­se­mi­naa­rin ta­voit­tee­na on antaa len­tä­jäl­le val­miu­det toi­mia oh­jaa­ja­na usean oh­jaa­jan len­to­ko­nees­sa. Kau­pal­li­ses­sa lii­ken­ne­len­to­toi­min­nas­sa oh­jaa­jil­ta vaa­di­taan MCC-kou­lu­tuk­sen suo­rit­ta­mis­ta. Edel­ly­tyk­se­nä kou­lu­tuk­sen aloit­ta­mi­sel­le on Part-FCL:n aset­ta­mat vaa­ti­muk­set.

Kurs­sin si­säl­tö ja kulku

Teo­ria­kou­lu­tuk­ses­sa pe­reh­dy­tään usean oh­jaa­jan toi­min­taym­pä­ris­tön eri­tyis­piir­tei­siin sekä mm. pää­tök­sen­te­ko­pro­ses­sei­hin ja joh­ta­mis­jär­jes­tel­miin. Kou­lut­ta­ji­na toi­mi­vat ko­ke­neet am­mat­tip­sy­ko­lo­git ja lii­ken­ne­len­tä­jät. MCC-kurs­siin liit­ty­vä len­to­kou­lu­tus suo­ri­te­taan yk­si­lö­ope­tuk­se­na pa­reit­tain op­pi­lai­den oman ai­ka­tau­lun mu­kai­ses­ti. Ennen len­to­har­joi­tus­ta ja sen jäl­keen len­non­kul­ku käy­dään läpi yh­des­sä kou­lut­ta­jan kans­sa. Len­to­kou­lu­tus­oh­jel­ma si­säl­tää nor­maa­liin mo­ni­moot­to­ri-len­to­toi­min­taan liit­ty­viä oh­jaa­mo­yh­teis­työ­har­joi­tuk­sia sekä eri­lai­sis­sa häi­riö­ti­lan­teis­sa toi­mi­mi­seen liit­ty­viä har­joi­tuk­sia. Len­to­kou­lu­tus suo­ri­te­taan FNPT2-len­non­har­joit­te­lu­lait­teel­la.

Pat­ria Pilot Trai­nin­gin ydin­osaa­mi­sa­lue on am­mat­ti­len­tä­jä­kou­lu­tus mo­ni­moot­to­ri­sil­la il­ma-aluk­sil­la mit­ta­ri­len­to-olo­suh­teis­sa usean oh­jaa­jan toi­min­taym­pä­ris­tös­sä. Hanki si­nä­kin MCC-kou­lu­tuk­se­si alan van­kal­ta asian­tun­ti­jal­ta. MCC teo­riao­pe­tus 25 tun­tia MCC len­to­kou­lu­tus 20 tun­tia (+ oh­jat­tu len­non­val­mis­te­lu).

Len­non­opet­ta­jan ker­taus­se­mi­naa­ri

Len­non­opet­ta­jan ker­taus­se­mi­naa­rin ta­voit­tee­na on antaa len­non­opet­ta­jan kel­puu­tuk­sen omaa­vil­le kou­lut­ta­jil­le Part-FCL:n edel­lyt­tä­mää ker­taus­kou­lu­tus­ta len­non­opet­ta­ja­kel­puu­tuk­sen uu­dis­ta­mi­sek­si. Kou­lu­tuk­ses­sa hyö­dyn­ne­tään opis­ke­li­joi­den ai­kai­sem­paa ko­ke­mus­ta len­non­opet­ta­ja­na toi­mi­mi­ses­ta.

Se­mi­naa­rin si­säl­tö

Ker­taus­se­mi­naa­rin kou­lu­tusai­hei­ta ovat mm. il­mai­lu­mää­räyk­set, op­pi­mi­nen ja opet­ta­mi­nen, in­hi­mil­li­set te­ki­jät, hyvä len­tä­jä­ta­pa, on­net­to­muus­tut­kin­ta, sää­te­ki­jät kou­lu­tuk­ses­sa sekä mit­ta­ri­len­to­toi­min­ta. Kou­lut­ta­ji­na toi­mi­vat osaa­vat kas­va­tus­tie­tei­li­jät, am­mat­tip­sy­ko­lo­git, ko­ke­neet len­non­opet­ta­jat sekä muut alan eri­tyis­asian­tun­ti­jat.