Patria edistää ympäristönsuojelua ja toimii aktiivisesti ympäristöriskien tunnistamiseksi ja riskien vähentämiseksi. Tuotteiden elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset ovat tulevaisuudessa entistä merkittävämpiä tarkastelukohteita sekä asiakkaiden että teollisuuden taholta. Vaikutuksia tarkastellaan niin valmistuksen, käytön kuin käytöstä poistamisen osalta.

Tavoitteet

  • Tunnistaa toimintansa vaikutukset ympäristölle ja toimia siten, ettei ympäristövahinkoja tapahdu.
  • Työn perustana on, että kaikilla merkittävillä tuotannollisilla toimipisteillä ISO14001-sertifikaatti.
  • Patrian tavoitteena on tehostaa kiinteistöjen ylläpidon, huollon ja energiahallinnan palveluja.

Vuosi 2013

Patriassa paikkakunnittain toimivat ympäristöorganisaatiot toimivat aktiivisesti ympäristöriskien tunnistamiseksi ja vähentämiseksi. Hyviä tuloksia saatiin keskeisten tavoitteiden osalta vuonna 2013.

Energiatehokkuus

Patria ulkoisti tuotantotoiminnassa olevien kiinteistöjen ylläpito- ja huoltotoiminnan YIT Kiinteistötekniikka Oy:lle vuoden 2012 lopussa. YIT vastaa yhteensä 175 000 neliömetrin kiinteistöjen ylläpidosta ja energiatehokkuuden parantamisesta. Vuonna 2013 energiasäästöinvestointeja on toteutettu Hallissa, Hämeenlinnassa, Tikkakoskella, Linnavuoressa ja Utissa. Hankekustannukset ovat olleet yhteensä noin 100 000 euroa. Kysymyksessä on taloautomaation säätötöitä esimerkiksi ilmanvaihdon käyntiaikojen tarkistuksia, antureiden lisäyksiä sekä joidenkin ilmanvaihtokoneiden uudistamisia lämmön talteenottoineen. Toiminta Sastamalan toimipisteestä muutti vuoden 2013 alussa suurilta osin Tampereelle Naulakadun toimipisteeseen sekä Hämeenlinnaan. Sastamalassa jäi rakennuksia tyhjilleen ja niiden osalta on energiankulutusta vähennetty vähentämällä lämmitystä ja ilmanvaihtoa.

CO2-päästöjen vähentäminen

Patriassa on otettu käyttöön 16 videoneuvottelujärjestelmin varustettua neuvotteluhuonetta. Millogissa otetaan vastaava järjestelmä käyttöön – yksi videoneuvotteluhuone on jo käytössä. Videoneuvotteluja hyödyntämällä säästetään sekä työaikaa että ympäristöä. Ajamatta jääneiden kilometrien kautta CO2-säästö oli vuoden 2013 aikana noin 110 000 kg. Moottorihuoltotoiminnassa selvitetään mahdollisten pakoputkisuodattimen asentamisen vaikutuksia CO2- ja pienhiukkaspäästöjen vähentämiseksi.

Jätehuolto

Hämeenlinnan ja Sastamalan toimipisteissä on jätehuoltoon liittyvää ohjeistusta ja menettelytapoja tarkennettu.

Kemikaalit

Lentokoneiden huoltotoiminnassa käytettävälle trikloorietyleenille on löydetty mahdollinen korvaava kemikaali. Selvitystä jatketaan muun muassa kustannuslaskelmilla. Sastamalan ammusmaalaamossa on jätevesien nikkeli- ja sinkkipitoisuuksien pienentämiseksi otettu tuotteiden pintakäsittelyssä käyttöön nikkelittömiä fosfaattikemikaaleja.

Räjähdyssuojausasiakirjat

Räjähdyssuojausasiakirjat päivitettiin Patrian Hallin, Linnavuoren, Hämeenlinnan ja Sastamalan toimipisteissä.

Ammunnat

Patria suoritti omissa nimissään testiammuntoja Reilassa ja Vattajaniemessä, Lohtajalla. Reilassa ammunnat päättyvät vuoden 2014 lopussa. Lohtajan ampuma-alue on ollut Puolustusvoimien käytössä jo kymmeniä vuosia, eikä siellä ole todettu ammunnoista johtuvia ympäristöhaittoja. Patrian testeissä ammuntasektorit on suunnattu siten, että ammunnoista aiheutuva meluhaitta minimoidaan. Varoalueet on selkeästi ylimitoitettu, jotta toiminta on turvallista. Ammunnat suoritetaan pääosin loma-ajan ulkopuolella. Suurin osa ammunnoista suoritetaan käyttämällä räjähtämättömiä ammuksia sekä mahdollisimman pieniä panoksia. Ammunnat tehdään vain arkisin pääosin klo 9.00–16.00 välillä. Ammukset ovat terästä ja alumiinia, eli niissä ei ole myrkyllisiä aineita. Vuodelle 2014 on ammunnoille alustavasti varattu 12 viikkoa. Millog suorittaa kenttätykistön koeammuntoja Lievestuoreella, omassa toimipisteessään.

Vuoden 2014 tavoitteet

Vuonna 2014 päivitetään pelastussuunnitelmat Hämeenlinnan ja Sastamalan toimipisteiden osalta. Sastamalassa jatkuu ammusmaalaamon osalta työ ympäristöluvanmukaisen toiminnan kehittämisessä. Hallin toimipisteessä jatketaan pohjavesialueen tarkkailua yhdessä Puolustusvoimien ja Finavian kanssa myös vuonna 2014. Puolustusvoimauudistuksen aiheuttamista muutoksista neuvotellaan tarkkailuun osallistuvien kesken alkuvuodesta. Myös viemäriin laskettavien jätevesien tarkkailu jatkuu. Linnavuoren toimipisteessä tehdään hakemus ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vuoden 2014 loppuun mennessä. Puolustusvoimauudistuksen aiheuttamien toiminnallisten muutosten ympäristöriskien ja -näkökohtien arviointi jatkuu, kun Patrian toiminta laajenee Tikkakoskella ja alkaa Pirkkalassa.

Patrian sertifikaatit