Vastuullisuus ja toiminnan jatkuva kehittäminen ovat tärkeä osa päivittäistä työtämme. Patrian tapaa toimia ohjaavat muiden muassa kullakin markkinalla voimassa olevat lait ja säännökset, vientilupakäytännöt sekä sopimukset, joita olemme tehneet asiakkaidemme kanssa.

Patrian arvojen, eettisten sääntöjen ja toiminta-ohjeiden noudattaminen luo lisäarvoa sidosryhmillemme ja lisää houkuttelevuuttamme työnantajana. Toimimalla oikein kehitämme myös omaa työympäristöämme ja varmistamme sen jatkuvuutta.

Eettinen toimintaohje luo pohjan jokaisen patrialaisen tavalle toimia. Vastuu tämän ohjeen noudattamisesta on kaikilla patrialaisilla.

Yleistä

Patria-konsernin (”Patria”) tavoitteena on pyrkiä pitkäjänteiseen kannattavaan liiketoimintaan toimimalla eettisesti ja vastuullisesti. Patria pyrkii ottamaan toiminnassaan huomioon muun ohessa talouteen, ihmisiin ja yhteiskuntaan sekä ympäristöön liittyvät asiat, sillä se luo pohjan luottamukselle ja luotettavuudelle sekä työntekijöiden, asiakkaiden, osakkeenomistajien että muiden sidosryhmien keskuudessa niissä yhteisöissä, joissa Patria toimii. Asianmukainen menettely liiketoiminnassa tarkoittaa sekä eettisen toiminnan tunnustettujen normien että kaikkien voimassa olevien lakien noudattamista.

Tämä toimintaohje (”Ohje”) on laadittu selventämään Patrian tavoitetta tässä suhteessa.

Ohjeen soveltaminen

Tätä Ohjetta sovelletaan kaikkiin Patrian kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiöihin. Lisäksi ehdoton vaatimus on, että kaikki Patrian työntekijät, mukaan lukien johtajat ja toimihenkilöt, noudattavat tätä Ohjetta poikkeuksetta. Jokaisen Patrian työntekijän velvollisuus on varmistaa tämän Ohjeen noudattaminen.

Eettiset säännöt ja lakien noudattaminen

Patria noudattaa kaikessa toiminnassaan toimintamaiden paikallisia lakeja ja säädöksiä. Näitä lakeja ja säädöksiä ovat muun muassa kartelli- ja kilpailulainsäädäntö, mukaan lukien kielto hankkia luottamuksellista tietoa muilta osapuolilta sopimattomin keinoin ja kielto käyttää tai luovuttaa muiden osapuolten luottamuksellista tietoa luvattomasti sekä yhtiön hallinnointi-, tuoteturvallisuus- ja -vastuu-, työterveys- ja työturvallisuus-, työ-, ympäristö-, ihmisoikeus-, yksityisyydensuoja- ja tasa-arvolainsäädäntö.

Jokaisen työntekijän velvollisuus on hankkia tieto työnsä kannalta olennaisista laeista ja säädöksistä ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta näitä lakeja ja säädöksiä noudatetaan. Asemastaan huolimatta kenelläkään Patrian työntekijällä ei ole oikeutta suorittaa, odottaa tai sallia laitonta toimintaa.

Eturistiriidat, lahjat ja lahjukset

Patrian työntekijöiden edellytetään edistävän Patrian etua ja toimivan tällöin vastuullisesti. Yhtiön työntekijöiden on vältettävä toimintaa, joka johtaa eturistiriitaan.

Patria kieltää korruption ja lahjonnan kaikessa toiminnassaan. Patria ja sen työntekijät eivät saa maksaa eivätkä tarjota lahjuksia tai laittomia maksuja valtion viranomaisille tai muille osapuolille saadakseen tai säilyttääkseen liiketoimintaa tai mistään muusta vastaavasta syystä.

Patrian työntekijät eivät saa vastaanottaa Patrian sidosryhmiltä tai tavarantoimittajilta henkilökohtaisia etuja tai lahjoja, jotka eivät noudata sovellettavia lakeja tai paikallisia liiketoimintatapoja. Etuja tai lahjoja saa vastaanottaa vain, jos ne annetaan normaalin liiketoiminnan yhteydessä ja ne ovat arvoltaan vähäisiä.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja edistäminen

Patria kunnioittaa ja edistää toiminnassaan Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuksien julistuksen määrittelemiä yleismaailmallisia ihmisoikeuksia. Patria pitää yleismaailmallisina perusoikeuksina muun muassa ajattelun, mielipiteen, ilmaisun, uskonnon ja rauhanomaisen kokoontumisen vapautta sekä sitä, ettei ketään syrjitä rodun, iän, kansalaisuuden, sukupuolen tai sukupuolisen suuntautuneisuuden perusteella. Patria ei hyväksy pakkotyön tai lapsityövoiman käyttöä.

Henkilöstöön liittyvät toimintatavat

Kaikkien esimiesten edellytetään edistävän aktiivisesti ja tarkoituksenmukaisesti Patrian arvojen ja tämän Ohjeen mukaista johtamiskulttuuria. Patria pyrkii tarjoamaan turvallisen ja innostavan työympäristön kaikille työntekijöilleen. Vastaavasti työntekijöiden edellytetään toimivan työssään terveyttä ja turvallisuutta vaarantamatta. Työntekijöitä kohdellaan ja arvioidaan työtehtäviinsä liittyvän ammattitaidon mukaisesti. Patria on työnantajana sitoutunut kohtelemaan työntekijöitään tasapuolisesti, puolueettomasti ja tasaarvoisesti. Minkäänlainen häirintä ei ole sallittua.

Ympäristö

Ympäristöllä on tärkeä rooli kaikessa Patrian liiketoiminnassa. Patria noudattaa tiukasti ympäristölainsäädäntöä ja -säännöksiä. Patria on sitoutunut toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti käyttämällä luonnonvaroja vastuullisesti, parantamalla jatkuvasti ympäristötehokkuuttaan ja ehkäisemällä saastumista.

Yhtiön omaisuuden turvaaminen

Patrian omaisuuden, sekä aineellisen että aineettoman (kuten teollisoikeudet), turvaaminen on elintärkeää Patrian menestymiselle liiketoiminnassaan. Sen vuoksi työntekijöiden tulee käyttää Patrian omaisuutta vain lailliseen liiketoimintaan ja suojella sitä vahingoilta tai luvattomalta käytöltä. Patrian omaisuutta ei missään tilanteessa saa käyttää laittomasti tai määräysten vastaisesti.

Tavarantoimittajat ja alihankkijat

Patria pyrkii toimimaan vain sellaisten tavarantoimittajien, alihankkijoiden, konsulttien ja edustajien kanssa, jotka ovat valmiita työssään noudattamaan tämän Ohjeen periaatteita. Patria edellyttää tavarantoimittajien, alihankkijoiden, konsulttien ja edustajien noudattavan paikallista lainsäädäntöä kaikissa maissa, joissa he toimivat.

Ohjeen noudattaminen

Kaikkien Patrian työntekijöiden on noudatettava tätä Ohjetta. Työntekijöitä kannustetaan ottamaan yhteyttä esimiehiin, johtoon tai muihin asiaa tunteviin henkilöihin tilanteissa, joissa on epäselvää, miten toimia tai miten tätä Ohjetta tulkitaan.

Patria pyrkii takaamaan tämän Ohjeen mukaisen toiminnan järjestämällä ja kehittämällä tarkoituksenmukaisia tarkastus-, seuranta ja raportointimenettelyjä.

Tämän Ohjeen vastainen toiminta johtaa rangaistustoimenpiteisiin ja tarvittaessa työsuhteen päättämiseen. Työntekijöitä kannustetaan ilmoittamaan tämän Ohjeen vastaisesta toiminnasta omalle esimiehelleen tai lakiasiainjohtajalle. Ohjeen rikkomisesta tai tällaisesta epäilystä vilpittömässä mielessä ilmoittavaa henkilöä ei saa rangaista millään tavalla. Sekä ilmoittajan että syylliseksi epäillyn oikeudet ja yksityisyyden suoja on taattava kaikissa tilanteissa.