So­vel­let­ta­vat sään­nök­set, oh­jeet ja suo­si­tuk­set

Pat­rian hal­lin­nos­sa nou­da­te­taan Suo­men osa­keyh­tiö­la­kia ja muuta toi­min­taan vai­kut­ta­vaa lain­sää­dän­töä. Li­säk­si nou­da­te­taan val­tio­enem­mis­töi­siin yh­tiöi­hin so­vel­tu­via hyvää hal­lin­noin­ti­ta­paa kos­ke­via oh­jei­ta ja suo­si­tuk­sia.

Kon­ser­nin ra­ken­ne ja hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä

Pat­ria ja­kaan­tuu toi­min­nal­li­ses­ti lii­ke­toi­min­toi­hin. Pat­ria-kon­ser­nin muo­dos­ta­vat emo­yh­tiö Pat­ria Oyj ja sen omis­ta­mat ty­tä­ryh­tiöt. Ko­ko­naan omis­tet­tu­jen ty­tä­ryh­tiöi­den li­säk­si Pat­ria Oyj omis­taa Mil­log Oy:stä 61,8, NAMMO AS:stä 50 ja Milrem LCM OÜ:stä 60 pro­sent­tia. Pat­rian hal­lin­nos­ta ja toi­min­nas­ta vas­taa­vat Pat­ria Oyj:n la­ki­sää­tei­set toi­mie­li­met eli yh­tiö­ko­kous, hal­li­tus ja toi­mi­tus­joh­ta­ja. Pat­rian ope­ra­tii­vis­ta toi­min­taa ohjaa toi­mi­tus­joh­ta­jan apuna kon­ser­nin joh­to­kun­ta. Lii­ke­toi­min­noil­la on tämän li­säk­si omat joh­to­ryh­män­sä. Mui­den ko­ko­naan omis­tet­tu­jen kon­ser­niyh­tiöi­den kuin emo­yh­tiön la­ki­sää­tei­set hal­li­tuk­set hoi­ta­vat ai­noas­taan lain­sää­dän­nös­tä joh­tu­vat vä­him­mäis­teh­tä­vät.

Neu­vot­te­lu­kun­ta

Yhtiöjärjestyksen mukaan Patria Oyj:ssä on yhtiökokouksen asettama neuvottelukunta. Patria Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen tulee kuulla neuvottelukuntaa asioissa, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista tai yhtiön organisaation olennaista muuttamista, tai joilla muutoin on suuri merkitys yhtiön toimialalle kotimaassa tai kansainvälisesti. Neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään kymmenen muuta jäsentä. Tilikaudella neuvottelukuntaan kuului yhteensä 11 jäsentä. Vuonna 2017 neuvottelukunnalla oli viisi kokousta.

Hal­li­tuk­sen ko­koon­pa­no ja va­lin­ta­me­net­te­ly

Pat­ria Oyj:n hal­li­tuk­seen kuu­luu voi­mas­sa ole­van yh­tiö­jär­jes­tyk­sen mu­kaan pu­heen­joh­ta­ja, va­ra­pu­heen­joh­ta­ja ja vä­hin­tään kolme ja enin­tään seit­se­män muuta jä­sen­tä. Ti­li­kau­den ai­ka­na hal­li­tuk­seen on kuu­lu­nut kuusi jä­sen­tä. Yh­tiö­ko­kous va­lit­see hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan, va­ra­pu­heen­joh­ta­jan sekä muut jä­se­net ja päät­tää hal­li­tuk­sen jä­sen­ten palk­kiois­ta. Hal­li­tuk­sen jä­se­net va­li­taan vuo­dek­si ker­ral­laan niin, että toi­mi­kausi päät­tyy vaa­lia seu­raa­van en­sim­mäi­sen var­si­nai­sen yh­tiö­ko­kouk­sen päät­tyes­sä. Vuonna 2017 hallituksella oli neljätoista varsi naista kokousta, minkä lisäksi hallitus teki kahdessa eri vaiheessa päätöksiä varsinaisesti kokoontumatta. Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet kokouksiin 99-prosenttisesti.

Hal­li­tuk­sen pää­teh­tä­vät ja työn­ja­ko

Hal­li­tus vas­taa Pat­rian hal­lin­nos­ta ja toi­min­nan asian­mu­kai­ses­ta jär­jes­tä­mi­ses­tä lain­sää­dän­nön, yh­tiö­jär­jes­tyk­sen sekä yh­tiö­ko­kouk­sen mah­dol­li­ses­ti an­ta­mien oh­jei­den mu­kai­ses­ti. La­ki­sää­teis­ten teh­tä­vien li­säk­si hal­li­tuk­sen pää­teh­tä­vä­nä on kon­ser­nin stra­te­gi­sis­ta lin­jauk­sis­ta päät­tä­mi­nen sekä kon­ser­nin eri lii­ke­toi­min­to­jen val­von­ta ja oh­jaa­mi­nen sen var­mis­ta­mi­sek­si, että kon­ser­ni toi­mii sen toi­min­taan vai­kut­ta­via sää­dök­siä nou­dat­taen ja lii­ke­ta­lou­del­li­ses­ti tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sel­la ta­val­la sekä tuot­taa li­sä­ar­voa omis­ta­jil­leen. Niin ikään hal­li­tus päät­tää kon­ser­nin kes­kei­sis­tä toi­min­ta­pe­ri­aat­teis­ta sekä hy­väk­syy vuo­sit­tain kon­ser­nin ta­lou­del­li­set ja ope­ra­tii­vi­set ta­voit­teet sekä ti­lin­pää­tök­sen ja tar­vit­taes­sa osa­vuo­si­kat­sauk­set ja päät­tää mer­kit­tä­vis­tä in­ves­toin­neis­ta.

Hal­li­tus vah­vis­taa kon­ser­nin eet­ti­set arvot ja toi­min­ta­ta­vat sekä seu­raa nii­den to­teu­tu­mis­ta. Li­säk­si hal­li­tus vah­vis­taa kon­ser­nin pää­piir­tei­sen or­ga­ni­saa­tio- ja toi­min­ta­ra­ken­teen. Hal­li­tus on ni­mit­tä­nyt sitä avus­ta­maan ni­mi­tys- ja pal­kit­se­mis­va­lio­kun­nan sekä tar­kas­tus­va­lio­kun­nan. Ni­mi­tys- ja pal­kit­se­mis­va­lio­kun­taan kuu­luu kolme jä­sen­tä. Se val­mis­te­lee kon­ser­nin ja sen joh­don palk­kaus­ra­ken­tei­ta sekä pal­kit­se­mis- ja kan­nus­tin­jär­jes­tel­miä, ja hy­väk­syy tär­keim­mät joh­ta­ja­ni­mi­tyk­set. Tar­kas­tus­va­lio­kun­taan kuu­luu niin ikään kolme jä­sen­tä. Tarkastusvaliokunta seu­raa ja val­voo muun ohes­sa kon­ser­nin si­säi­sen val­von­nan to­teu­tu­mis­ta, ris­kien­hal­lin­taa sekä ta­lou­del­lis­ta ra­por­toin­tia ja ti­lin­pää­tök­sen laa­din­taa sekä vas­taa compliance- ja eet­tis­ten asioi­den val­von­nas­ta. Muil­ta osin hal­li­tuk­sen kes­kuu­des­sa ei ole so­vit­tu eri­tyi­ses­tä työn­jaos­ta.

Yh­tiön toi­mi­tus­joh­ta­ja ja kon­ser­nin johto

Pat­ria Oyj:n toi­mi­tus­joh­ta­jan teh­tä­vä­nä on joh­taa yh­tiön ja Pat­ria-kon­ser­nin lii­ke­toi­min­taa sekä hal­lin­toa osa­keyh­tiö­lain sään­nös­ten sekä hal­li­tuk­sen an­ta­mien oh­jei­den ja mää­räys­ten mu­kai­ses­ti. Toi­mi­tus­joh­ta­jan apuna kon­ser­nin joh­ta­mi­ses­sa toi­mii kon­ser­nin joh­to­kun­ta, joka ko­koon­tuu kuu­kausit­tain ja johon kuu­luu jo­kai­ses­ta lii­ke­toi­min­nas­ta vas­taa­va joh­ta­ja, talous­joh­ta­ja, la­kia­siain­joh­ta­ja (joka vas­taa myös compliance– ja eet­ti­syy­s­asiois­ta), yri­tys­suun­nit­te­lu- ja mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja., viestintäjohtaja sekä henkilöstöjohtaja. Tämän li­säk­si kon­ser­nin johto ko­koon­tuu myös muis­sa, joh­ta­mi­sen kan­nal­ta tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sik­si kat­so­tuis­sa ko­koon­pa­nois­sa.

Yh­teis­kun­ta­vas­tuu­toi­min­taa ja ra­por­toin­tia joh­taa Pat­rias­sa yh­teis­kun­ta­vas­tuun oh­jaus­ryh­mä. Oh­jaus­ryh­män toi­min­taa koordnoi viestintäjohtaja. Pat­rian Et­hics Of­ficer osal­lis­tuu oh­jaus­ryh­män ko­kouk­siin ja tukee sen työtä. La­kia­siain­joh­ta­ja ra­por­toi Chief Compliance Of­fice­rin teh­tä­väs­sä hal­li­tuk­sen tar­kas­tus­va­lio­kun­nal­le.

Pal­kit­se­mi­nen

Joh­don pal­kit­se­mis­jär­jes­tel­mää kos­ke­vat tie­dot ovat saa­ta­vil­la yh­tiön ti­lin­pää­tök­sen lii­te­tie­dois­ta koh­das­ta 7.

Val­von­ta­jär­jes­tel­mä

Osa­keyh­tiö­lain mu­kai­ses­ti hal­li­tuk­sen on huo­leh­dit­ta­va siitä, että kir­jan­pi­don ja va­rain­hoi­don val­von­ta on asian­mu­kai­ses­ti jär­jes­tet­ty. Toi­mi­tus­joh­ta­jan on vuo­ros­taan huo­leh­dit­ta­va siitä, että yh­tiön kir­jan­pi­to on lain mu­kai­nen ja va­rain­hoi­to luo­tet­ta­val­la ta­val­la jär­jes­tet­ty. Pat­rian johto vas­taa siitä, että kon­ser­nin jo­ka­päi­väi­ses­sä toi­min­nas­sa nou­da­te­taan so­vel­tu­vaa lain­sää­dän­töä ja yh­tiön hal­li­tuk­sen pää­tök­siä ja että kon­ser­nin ris­kien­hal­lin­ta on jär­jes­tet­ty asian­mu­kai­sel­la ta­val­la. Kon­ser­nin ja­kaan­tu­mi­nen lii­ke­toi­min­toi­hin te­hos­taa ja sel­keyt­tää joh­ta­mis­ta sekä pa­ran­taa te­hok­kaan val­von­nan jär­jes­tä­mis­tä. Kon­ser­nin ta­lou­del­lis­ta val­von­taa var­ten on ole­mas­sa ope­ra­tii­vi­nen ra­por­toin­ti­jär­jes­tel­mä, jonka mu­kai­ses­ti tuo­te­taan kuu­kausit­tain mo­ni­puo­lis­ta tie­toa kon­ser­nin ta­lou­del­li­ses­ta ti­las­ta ja sen ke­hit­ty­mi­ses­tä. In­ves­toin­te­ja kos­ke­va pää­tök­sen­te­ko­jär­jes­tys on kon­ser­nis­sa sel­keäs­ti mää­ri­tel­ty.

Pat­rial­la on riip­pu­mat­to­mal­le toi­mi­jal­le ul­kois­tet­tu si­säi­nen tar­kas­tus, joka ar­vioi ja var­mis­taa kon­ser­nin ris­kien­hal­li­nnan ja si­säi­sen val­von­nan te­hok­kuut­ta ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­suut­ta, ta­lou­del­li­sen ra­por­toin­nin luo­tet­ta­vuut­ta sekä toi­min­taa kos­ke­van lain­sää­dän­nön ja oh­jeis­tuk­sen nou­dat­ta­mis­ta ja joka ra­por­toi hal­li­tuk­sen tar­kas­tus­va­lio­kun­nal­le. Pat­rian si­säis­tä tar­kas­tus­ta to­teut­ta­va toi­mi­ja nou­dat­taa si­säi­sen tar­kas­tuk­sen kan­sain­vä­li­siä am­mat­tis­tan­dar­de­ja. Si­säi­nen tar­kas­tus ra­por­toi toi­min­nas­taan ja ha­vain­nois­taan Pat­rian hal­li­tuk­sen tar­kas­tus­va­lio­kun­nal­le sekä Pat­rian joh­dol­le. Tar­kas­tus­va­lio­kun­ta vah­vis­taa si­säi­sen tar­kas­tuk­sen vuo­sit­tai­set tar­kas­tus­suun­ni­tel­mat. Yh­tiön ti­lin­tar­kas­ta­jat ra­por­toi­vat tar­kas­tus­ha­vain­nois­taan asian­omai­sil­le lii­ke­toi­min­noil­le ja kon­ser­nin ta­lous­hal­lin­toon sekä myös hal­li­tuk­sel­le ja hal­li­tuk­sen tar­kas­tus­va­lio­kun­nal­le vä­hin­tään ker­ran vuo­des­sa. Ti­lin­tar­kas­ta­jat an­ta­vat myös yh­tiön osak­kee­no­mis­ta­jil­le lain edel­lyt­tä­män ti­lin­tar­kas­tus­ker­to­muk­sen.