Avia­tion

tar­jo­aa len­to­ko­nei­den ja he­li­kop­te­rei­den elin­kaa­ren tu­ki­pal­ve­lui­ta pää­asias­sa vi­ran­omais- ja so­ti­las­asiak­kail­le Poh­jois-Eu­roo­pas­sa. Elin­kaa­ren tu­ki­pal­ve­lut kat­ta­vat run­gon, moot­to­rin ja lait­tei­den huol­to-, kor­jaus- ja mo­di­fioin­ti­pal­ve­lut se­kä len­to­kou­lu­tuk­sen.

International Support Partnerships

tarjoaa kansainvälisiä elinkaaren tukipalveluja, kuten yhteistyö puolustusvoimien ja viranomaisorganisaatioiden kanssa elinkaaren tukipalveluiden tarjoamiseksi Pohjois-Euroopassa, kansainvälinen helikopterihuolto valmistajan valtuuttamina huoltokeskuksina. Keskeisinä toimintoina ovat huolto- ja kunnossapito, modifikaatiot, varaosat ja tekninen tuki.
Milrem LCM on osa ISP-liiketoimintaa. 

Ae­ro­struc­tu­res

suun­nit­te­lee ja val­mis­taa vaa­ti­via, kom­po­siit­ti­sia len­to­ko­ne- ja ava­ruus­ra­ken­tei­ta ja on ak­tii­vi­ses­ti mu­ka­na uusien kom­po­siit­ti­tek­no­lo­gioi­den ke­hit­tä­mis­oh­jel­mis­sa. Ydin­osaa­mis­ta ovat vah­va kom­po­siit­ti­ra­ken­tei­den suun­nit­te­luo­saa­mi­nen ja te­hok­kaat tuo­tan­to­pro­ses­sit.

Land

keskeisiin tuote- ja palvelualueisiin lukeutuvat korkealuokkaiset panssaroidut pyöräajoneuvot, kranaatinheittimet sekä niiden koko elinkaaren tukipalvelut. Tunnetuimmat tuotteet ovat Patria AMV –tuoteperhe sekä Patria Nemo -kranaatinheitinjärjestelmä. Sekä AMV että Nemo ovat markkinajohtajia tuotesegmenteissään.

Sys­tems

tar­jo­aa vaa­ti­via jär­jes­tel­mä- ja lai­te­toi­mi­tuk­sia se­kä puo­lus­tus­voi­mil­le et­tä tur­val­li­suus­vi­ran­omai­sil­le. Eri­kois­osaa­mi­sa­luei­ta ovat tie­dus­te­lu-, val­von­ta- ja joh­ta­mis­jär­jes­tel­mät se­kä nii­den in­tegroin­ti ja elin­kaa­ren tu­ki.

Mil­log

tar­jo­aa ma­te­ri­aa­lien elin­kaa­ren tu­ki­pal­ve­lui­ta so­ti­las­asiak­kail­le ja strategiselle kumppanille Suomen puolustusvoimille. Patrian omistus Millogista on 61,8 %.

Nam­mo

Pat­rian (50 %) ja Nor­jan val­tion (50 %) omis­ta­ma Nam­mo AS kes­kit­tyy am­mus- ja oh­jus­tuot­tei­den se­kä ym­pä­ris­töys­tä­väl­lis­ten de­mi­li­ta­ri­soin­ti­pal­ve­lu­jen ke­hit­tä­mi­seen ja tuot­ta­mi­seen. Nam­mol­la on ty­tä­ryh­tiöi­tä Suo­mes­sa, Sak­sas­sa, Nor­jas­sa, Ruot­sis­sa, Sveit­sis­sä ja USA:ssa.