Patrian konsernitason hankintatoimi, muut omista hankinnoistaan vastaavat konsernitoiminnot sekä liiketoimintojen hankintatoiminnot ohjaavat ja kehittävät strategista hankintaa, ostoa, logistiikkaa ja alihankkijaverkostoja tavalla, joka tuottaa kustannustehokkaimman arvon Patrialle ja sen asiakkaille. Samalla varmistetaan laatu sekä eettinen, läpinäkyvä ja vaatimustenmukainen toiminta.

Patrialle on ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että se harjoittaa liiketoimintaa vain sellaisten luotettavien toimittajien ja alihankkijoiden kanssa, joiden liiketoiminta noudattaa samanlaisia ​​periaatteita kuin ne, jotka on kirjattu Patrian eettiseen toimintaohjeeseen. Varmistaakseen, että toimittajat ja alihankkijat harjoittavat liiketoimintaansa kestävällä, läpinäkyvällä, eettisellä ja vaatimustenmukaisella tavalla, Patrialla on toimittajan eettinen toimintaohje, joka asettaa Patrian vaatimukset toimittajilleen.

Toimittajien valinta ja toimittajahallinta

Patrian liiketoiminnat poikkeavat toiminnaltaan toisistaan ja siitä johtuen niillä on myös omat toimittajan valinta- ja hallintaprosessinsa. On kuitenkin tiettyjä periaatteita, jotka ovat samat Patria-konsernille ja kaikille sen liiketoimintayksiköille. Nämä periaatteet liittyvät toimittajilta edellytettävään toiminnan eettisyyteen, läpinäkyvyyteen sekä vaatimustenmukaisuuteen ja ne on kirjattu Patrian toimittajan eettiseen toimintaohjeeseen.

Hankintatoiminnot ja hankinnoista vastaavat henkilöt vastaavat toimittajan valinnasta, hyväksynnästä ja seurannasta, jolloin yleensä selvitetään ja arvioidaan muun muassa potentiaalisen toimittajan omistustaustaa, taloudellista asemaa, organisaatiota ja laatustandardeja. Lisäksi selvitetään toimittajan eettisen ja vaatimustenmukaisen toiminnan varmistavia prosesseja ja periaatteita sekä mahdollisia oikeudenkäynteihin tai tutkimuksiin liittyviä kysymyksiä. Patrialla on käytössään seulontatyökaluja toimittajien ja liikekumppaneiden taustaselvitysten tekemistä varten.

Patrian yleiset hankintaehdot, Patrian toimittajan eettinen ohjeistus ja toimittajasopimukset sisältävät lausekkeita, joiden mukaan toimittajan on noudatettava kaikkia asiaan liittyviä lakeja ja määräyksiä sekä harjoitettava liiketoimintaansa läpinäkyvällä, eettisellä ja vaatimustenmukaisella tavalla ja noudattaen Patrian eettisten toimintaohjeiden periaatteita.

Jos toimittajaan liittyen tunnistetaan riskejä valintaprosessin aikana tai sen jälkeen toimittajan hallintavaiheessa, riskit arvioidaan ja riskejä hallitaan sopimuksellisesti ja muiden käytännön toimenpiteiden avulla.

Liiketoimintayksiköt monitoroivat ja auditoivat toimittajiaan Auditointiprosessit ovat myös liiketoimintakohtaisia ja auditointeja tehdään liiketoiminnan määrittämässä aikataulussa.