Patria

Avia­tion-liiketoiminta takaa asiakkailleen parhaan suorituskyvyn ja käytettävyyden turvallisuuskriittisissä tehtävissä. Tarjoamme asiak­kail­lemme len­to­ka­lus­ton elin­kaa­ren tu­ki­pal­ve­lui­ta, diesel- ja kaasuturbiinimoottoreiden huolto- ja korjauspalveluita sekä len­to­kou­lu­tus­ta.

Pää­asiak­kai­na lentokaluston elinkaaren tukipalveluissa ovat so­ti­las- ja vi­ran­omais­toi­mi­jat poh­joi­ses­sa Eu­roo­pas­sa. Diesel- ja kaasuturbiinimoottoreiden huolto- ja korjauspalveluissa puolestaan Suo­men me­ri­voi­mat sekä eu­roop­pa­lai­set ydin­voi­ma­lai­tok­set.

So­ti­las­len­to­kou­lu­tuk­ses­sa Avia­tion vas­taa al­keis­len­to­kou­lu­tuk­ses­ta Suo­men ilma- ja maa­voi­mien sekä ra­ja­var­tios­ton tar­pei­siin. Si­vii­li-ilmailun liikennelentäjäkoulutusta annetaan sekä koti- että ul­ko­mai­sille len­to­yh­tiöille, len­to­kou­luille ja yk­si­tyi­sille oppilaille.

Aerostuctures-liiketoiminta valmistaa ja ylläpitää vaativia, komposiittisia lentokonerakenteita ja on aktiivisesti mukana kehittämässä uusia komposiittiteknologioita ja -sovelluksia. Ydinosaamista ovat vahva komposiittirakenteiden suunnitteluosaaminen ja tehokkaat tuotantoprosessit.