Riskienhallinta ja sisäinen valvonta ovat tärkeä osa Patrian hallinto- ja valvontajärjestelmiä. Niihin kuuluu säännölliset arvioinnit asianmukaisen raportoinnin, riskienhallinnan, rehellisyyden ja liiketoiminnan eettisyyden sekä lakien, säädösten ja Patrian ohjeiden ja prosessien mukaisuuden varmistamiseksi. Rehellisyys, vaatimustenmukaisuus ja korkeat eettiset normit myös varmistavat Patrian maineen ja omaisuuden arvon säilymisen.

Riskienhallinnan puitteet

Patrialla on hallituksen hyväksymä riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan politiikka, jossa määritellään niihin liittyvät tehtävät, tavoitteet, osa-alueet, vastuut ja viranomaiset. Lopullinen vastuu riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan valvonnasta ja ohjauksesta on hallituksella, joka on antanut pääasiallisen vastuun näistä toiminnoista hallituksen nimittämälle tarkastusvaliokunnalle. Tarkastusvaliokunta koostuu niistä hallituksen jäsenistä, joilla on erityisosaamista tarkastusvaliokunnan työjärjestyksessä määritellyillä vastuualueilla. Valiokunnan toiminnan erityisenä painopisteenä on liiketoiminnan ja käyttäytymisen eettisyyden ja vaatimustenmukaisuuden varmistaminen.

Liiketoiminnot ja Patrian konsernitoiminnot vastaavat ensisijaisesti riskienhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta omilla vastuualueillaan. Patrian toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan asianmukaisesta toiminnasta ja valvonnasta.

Patrian konsernitoiminnot antavat suuntaviivat konsernin riskienhallinnalle ja sisäiselle valvonnalle sekä valvovat niitä eri tasoilla. Patrian sisäinen tarkastus, sisäiset ja ulkoiset tarkastajat sekä turvallisuus- ja laatutarkastajat arvioivat riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tehokkuutta. Myös Patrian asiakkaat tekevät omia tarkastuksiaan ja valvovat eri tavoin, että Patria noudattaa asiakkaiden vaatimuksia.

Riski on kielteinen tai myönteinen epävarmuustekijä, joka vaikuttaa Patrian toiminnan tavoitteisiin, kannattavuuteen tai muihin osa-alueisiin. Riskienhallinta on prosessi, jolla varmistetaan riskien ja mahdollisuuksien asianmukainen sekä riittävä tunnistaminen, arviointi ja käsittely. Riskienhallinta
myös tukee yhtiön tavoitteiden saavuttamista ja ehkäisee resurssihukkaa.

Riskit luokitellaan strategisiin ja liiketoimintariskeihin, operatiivisiin riskeihin ja taloudellisiin riskeihin sekä turvallisuus- ja onnettomuusriskeihin. Patrian riskienhallinta perustuu COSO ERM -viitekehykseen, ISO 31000:2009 -standardiin sekä alan omiin standardeihin ja vaatimuksiin.

Sisäinen ja ulkoinen tarkastus

Patrialla on riippumattomalle toimijalle ulkoistettu sisäinen tarkastus, joka arvioi ja varmistaa konsernin riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta, taloudellisen raportoinnin luotettavuutta, liiketoiminnan eettisyyttä ja vaatimustenmukaisuutta sekä toimintaa koskevan lainsäädännön ja ohjeistuksen noudattamista. Sisäinen tarkastus raportoi säännöllisesti hallituksen nimittämälle tarkastusvaliokunnalle. Tarkastusvaliokunta ja hallitus antavat sisäiselle tarkastukselle aika ajoin ohjeita määrättyjen tarkastusten tai muiden valvontatoimien suorittamisesta, ja sisäisten tarkastusten tuloksista raportoidaan säännöllisesti tarkastusvaliokunnalle ja Patrian johtokunnalle. Patrian yritysjohto vastaa tarkastusvaliokunnan ehdottamien korjaavien toimenpiteiden ja kehityskohteiden toteuttamisesta.

Puolustusalaan liittyvistä riskeistä johtuen tarkastukset keskittyvät erityisesti eettisiin liiketapoihin sekä korruption ja lahjonnan ehkäisemiseen.

Sekä sisäiset että ulkoiset tarkastajat noudattavat tarkastustoiminnan kansainvälisiä ammattistandardeja. Sisäinen tarkastus raportoi toiminnastaan ja havainnoistaan tarkastusvaliokunnalle ja Patrian yritysjohdolle. Tarkastusvaliokunta vahvistaa sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen vuotuiset suunnitelmat.

Yhtiön ulkopuoliset tilintarkastajat raportoivat havainnoistaan ja löydöksistään vähintään kerran vuodessa konsernin talousjohdolle, hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle. Riippumattomat tilintarkastajat jättävät myös lakisääteisen tilintarkastuskertomuksen yhtiön osakkeenomistajille.

Lisää riskienhallinnasta sekä konsernin tärkeimmistä riskeistä ja mahdollisuuksista on saatavilla Patrian vuosikertomuksessa