Riskienhallinta ja sisäinen valvonta ovat keskeinen osa konsernin johtamis- ja valvontajärjestelmää, jolla varmistetaan, että toiminnalle ja kannattavuudelle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Ne auttavat myös varmistamaan raportoinnin asianmukaisuuden, toiminnan
lain- ja vaatimustenmukaisuuden sekä suojaamaan Patrian mainetta.

Riskienhallinnan toimintamalli

Patrialla on hallituksen hyväksymä riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan politiikka, jossa määritellään riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tehtävät, tavoitteet, osa-alueet sekä vastuut ja valtuudet.

Pääasiallinen vastuu riskienhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta on liiketoimintayksiköillä sekä konsernipalveluilla kullakin oman toimintansa osalta. Patrian toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan asianmukaisesta toiminnasta ja seurannasta. Hallitus valvoo ja ohjaa ylimpänä tahona riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa. Patrian konsernipalvelut ohjeistavat ja seuraavat riskienhallintaa´ja sisäistä valvontaa eri tasoilla. Patriassa toimii riskienhallinnan ohjausryhmä, joka tukee konsernin ja liiketoimintojen johtoa riskienhallintaprosessin suunnittelussa,
kehittämisessä ja toteuttamisessa. Sisäinen tarkastus ja tilintarkastaja, turvallisuus- ja laatuauditoijat sekä asiakkaat arvioivat riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tehokkuutta.

Riskillä ymmärretään epävarmuuden vaikutusta Patrian toiminnalle, kannattavuudelle ja muille asioille asetettuihin tavoitteisiin, niin kielteistä kuin myönteistäkin. Riskienhallinta on prosessi, jolla varmistetaan, että riskit ja mahdollisuudet tunnistetaan, arvioidaan ja käsitellään tarkoituksenmukaisesti ja riittävässä laajuudessa. Riskienhallinta auttaa varmistamaan, että asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa eikä resursseihin kohdistu menetyksiä.

Riskit jaotellaan strategisiin ja liiketoimintariskeihin, operatiivisiin, rahoitus- sekä turvallisuus- ja vahinkoriskeihin. Patrian riskienhallinta perustuu COSO ERM-viitekehykseen, ISO 31000:2009 -standardiin sekä toimialakohtaisiin standardeihin ja vaatimuksiin.

Lisää riskienhallinnasta, keskeisistä riskeistä ja mahdollisuuksista Patrian vuosikertomuksessa