Patria spon­so­roi va­li­koi­den kan­sain­vä­li­siä, val­ta­kun­nal­li­sia ja toi­mi­paik­ko­jem­me pai­kal­li­sia koh­tei­ta. Tavoitteena on yh­teis­työ, jonka ta­voit­tee­na on ede­saut­taa mo­lem­pien os­a­puo­lien omaa toi­min­taa. Kes­kei­si­nä pe­rus­tei­na yh­teis­työ­kump­pa­nia va­lit­taes­sa ovat yh­teen­so­pi­vuus Pat­rian ar­vo­jen ja eet­tis­ten toi­min­taoh­jei­den kans­sa. Patria ei tue po­liit­tis­ta tai us­kon­nol­lis­ta toi­min­taa. Spon­so­roin­ti­so­pi­muk­set teh­dään aina kir­jal­li­si­na.

Spon­so­roin­ti­koh­teet

Pat­ria va­lit­see vuo­sit­tain suh­de­toi­min­taoh­jeis­tuk­sen­sa mu­kai­ses­ti yleis­hyö­dyl­li­set tuet­ta­vat tahot. Ai­em­pi­na vuo­si­na tuen pii­ris­sä ovat ol­leet So­tiem­me ve­te­raa­nit ry ja Pu­nai­sen Ris­tin ka­ta­stro­fi­ra­has­to. Sit­tem­min Pat­ria on usei­den vuo­sien ajan tu­ke­nut nuor­ten syr­jäy­ty­mis­tä eh­käi­se­vää työtä Pat­rian eri toi­mi­paik­ka­kun­nil­la. Tukea ovat saa­neet Le­gioo­na­lais­teat­te­ri Tam­pe­reel­la, Ase­man Lap­set ry Hel­sin­gis­sä, Nuor­ten Pal­ve­lu ry Jäm­säs­sä, Et­si­vä Nuo­ri­so­työ -han­ke Hä­meen­lin­nas­sa. Li­säk­si Pat­ria on tu­ke­nut Pe­las­ta­kaa Lap­set ry:n ja SOS-lap­si­ky­lien toi­min­taa sekä Itä­me­ren suo­je­lua.

Pat­ria tukee Suomen So­ti­la­sur­hei­luliittoa, jotta va­rus­mies­ten VLK-ker­ho­toi­min­nal­le saa­daan jat­ku­vuut­ta va­rus­kun­nis­sa ja sitä kaut­ta voi­daan edis­tää lii­kun­nal­lis­ta elä­män­ta­paa.

Pat­ria on ollut mu­ka­na vuo­des­ta 2011 tu­ke­mas­sa Suo­men am­pu­ma­hiih­don maa­jouk­kuet­ta ja jat­kaa yh­teis­työ­tä edel­leen kau­den 2018-19 lop­puun.

Pat­ria, Il­mai­lu­museo­yh­dis­tys ry, Kes­ki-Suo­men Il­mai­lu­museo ja Suo­men Il­mai­lu­museo ovat so­pi­neet VL Myrs­ky -ko­neen en­ti­söin­nis­tä. Pat­ria on hank­keen pää­tu­ki­ja. En­ti­söin­ti­työs­sä ovat olleet mu­ka­na myös tek­ni­sen alan op­pi­lai­tok­sis­sa opis­ke­le­vat nuo­ret sekä muun muas­sa Jy­väs­ky­län ja Van­taan nuo­ri­so­työ­pa­jat. Lue lisää

Sponsorointihakemus

Vapaamuotoisen hakemuksen yhteistyöstä voi lähettää osoitteeseen communications@patria.fi. Käsittelemme luottamuksellisesti kaikki hakemukset, mutta päätöksemme ilmoitamme vain valituille kumppaneille. Sponsoroitavien kohteiden on sitouduttava noudattamaan Patria eettisen toiminnan ohjeita.

Hakemuksen tulee sisältää mm. seuraavat asiat:

  • Mihin sponsorointituki käytettäisiin?
  • Miten Patria osallistuisi yhteistyöhön?
  • Miten Patria voi konkreettisesti hyödyntää yhteistyötä? Kertokaa tähän eri mahdollisuudet.
  • Miltä muilta yrityksiltä saatte tai olette hakeneet tukea?