Op­pi­laat tes­taan ja va­li­taan Pat­rian hen­ki­lös­tön toi­mes­ta. Il­mai­lup­sy­ko­lo­gi­sen so­vel­tu­vuus­kar­toi­tuk­sen tekee Pilot Se­lect Oy.

Ylei­set pää­sy­vaa­ti­muk­set Pat­rian ammattilen­to­kou­lu­tuk­seen

 • Nor­maa­li ter­veys; ei kroo­ni­sia sai­rauk­sia tai vä­ri­so­keut­ta (sil­mä­la­sit eivät ole au­to­maat­ti­nen este)
 • So­vel­tu­vuus­ko­kei­den lä­päi­sy
 • Suo­ri­tet­tu lu­kion op­pi­mää­rä ja yli­op­pi­las­to­dis­tus tai vastaava toisen asteen koulutustodistus
 • Riit­tä­vä englan­nin ja suomen kie­len taito (ar­vioi­daan so­vel­tu­vuus­ko­kei­den ai­ka­na)
 • Mie­hil­lä ase­pal­ve­lu­lain mu­kai­ses­ti suo­ri­tet­tu pal­ve­lus (aseel­li­nen pal­ve­lu, si­vii­li­pal­ve­lu tai va­pau­tus)

Ha­ku­pro­ses­sin vai­heet

 1. Pa­pe­ri­kar­sin­ta

  Kaik­ki ha­ke­muk­set ar­vioi­daan ensin pa­pe­ri­kar­sin­nas­sa pyydettyjen todistusten ja erikseen kysyttyjen kouluarvosanojen perusteella. Li­säk­si teh­dään ter­vey­den­ti­lan ar­vioin­ti ja to­den­ne­taan mie­hil­lä ase­vel­vol­li­suu­den suo­rit­ta­mi­nen.
  Opin­to­kie­li on pääasiassa suomi, ja kir­jal­li­suus on englan­nin kie­lel­lä. Siksi riit­tä­vä suo­men ja englannin kie­len taito on tär­ke­ää. Va­lin­ta­ko­kei­ta voi tar­vit­taes­sa tehdä osit­tain myös ruot­sin kie­lel­lä.

 2. Hen­ki­lö­koh­tai­nen pe­rus­tes­taus
  - Tie­to­ko­neel­la suo­ri­tet­ta­vat ver­baa­li­sen, spa­ti­aa­li­sen, nu­me­raa­li­sen ja tark­kaa­vai­suu­den tes­tit sekä PRF-Per­soo­nal­li­suus­tes­taus (aikaa yht. 2 tun­tia)
  - Pa­pe­ril­la suoritettava englan­nin kie­len ja ma­te­ma­tii­kan/fy­sii­kan yh­dis­tet­ty koe (aikaa 1+1 tun­tia), vaatimustasona on lukion oppimäärä

  Testi on mak­sul­li­nen. Hinta on 175 € (mak­set­ta­va etu­kä­teen suoraan Pilot Select Oy:lle). Testin tuloksista ei anneta yksityiskohtaista palautetta.
   

 3. Yk­si­lö­tes­taus

  - Haas­tat­te­lu suo­mek­si ja englan­nik­si (n. 45 min)
  - So­vel­tu­vuus­tes­te­jä len­tä­jän am­mat­tiin (n. 45 min)

  Valituille oppilaille toimitetaan koulutussopimukset ja Norran ehdollinen työllistämislupaus tutustumista varten.

  Testi on mak­sul­li­nen. Hinta on 330 € (mak­set­ta­va etu­kä­teen suoraan Pilot Select Oy:lle). Testin tuloksesta voi hakija halutessaan saada suullisen palautteen.
   

 4. Lää­ke­tie­teel­li­sen kel­poi­suu­den ar­vioin­ti (hinta n. 700 €)

  Lä­päis­ty­ään vai­heen kolme, ha­ki­ja on hy­väk­syt­ty kou­lu­tuk­seen eh­dol­li­ses­ti. Lo­pul­li­nen hy­väk­syn­tä tulee il­mai­lu­lää­kä­rin (AME) tar­kas­tuk­sen lä­päi­syn jäl­keen (ns. MED1). Lää­ke­tie­teel­li­sen kel­poi­suu­den ar­vioin­ti suo­ri­te­taan mah­dol­li­sim­man no­peas­ti va­lin­ta­tes­tien jäl­keen. Tarkastuksia tekee sopimuskumppanimme lääkärikeskus Aava. Tarkastuksen maksaa oppilas suoraan lääkärikeskukseen (hinta alk. n. 700 €).

  HUOM! Pat­ria ei vas­ta­a lää­ke­tie­teel­lis­tä kel­poi­suut­ta kos­ke­viin ky­se­lyi­hin. Tar­vit­taes­sa ot­ta­kaa yh­teyt­tä il­mai­lu­lää­kä­riin, tar­kas­tuk­sia te­ke­vään il­mai­lu­lää­ke­tie­teen kes­kuk­seen tai Tra­fiin ja tu­tus­tu­kaa ne­tis­sä ole­viin tie­toi­hin am­mat­ti­len­tä­jän kel­poi­suus­vaa­ti­muk­sis­ta (MED-1 taso).

  Ohes­sa hyö­dyl­li­siä link­ke­jä:
  https://www.trafi.fi/liikennejarjestelma/liikenne_ja_terveys/ilmailu_ja_...
  https://​fi.​wikipedia.​org/​wiki/​Ilm​ailu​l%C3%A4%C3%A4k​etie​teen​_​keskus

  HUOM2: Puut­teel­li­sia ha­ke­muk­sia (tar­vit­ta­vat liit­teet ja/tai tie­dot) ei kä­si­tel­lä, joten olet­han huo­lel­li­nen ha­ke­mus­ta­si täyt­täes­sä­si.