Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Rekisterinpitäjä

Nimi: Patria Oyj
Yhteystiedot: Kaivokatu 10 A, 00100 Helsinki

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Ilona Kauppinen
Yhteystiedot: ilona.kauppinen@patria.fi, 040 869 2014

Rekisterin nimi

Patria Oyj:n materiaalipankin käyttöoikeusrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus

Patria markkinointiviestintämateriaalien (kuvat, ilmoitukset, logot, painotuotteet, yms.) ulkoista jakelua varten ulkoisilla käyttäjillä on mahdollisuus pyytää tunnuksia materiaalipankkiin. Tunnusten haun yhteydessä käyttäjien antamia tietoja kerääntyy materiaalipankin käyttäjärekisteriin.

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Patria noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteriin kerätään seuraavia tietoja rekisteröidyistä:
• Nimi
• Sähköpostiosoite
• Yritys jossa henkilö työskentelee

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan vain Patria Oyj:n materiaalipankkiin käyttäjätunnuksia pyytäneistä henkilöistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti EU: tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on lisäksi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Kirjallinen korjauspyyntö on lähetettävä yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon säilytysaika

Materiaalipankin käyttäjiksi rekisteröityneistä henkilöistä kerättyjä tietoja säilytetään toistaiseksi. Henkilöiden on mahdollista peruuttaa tunnuksensa antamalla palautetta communications@patria.fi -osoitteeseen, jonka jälkeen heidän tietonsa poistetaan rekisteristä.

Rekisterin käytön valvonta

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Materiaalipankin toimittajan, Gredi Oy:n palvelinympäristö sijaitsee ulkopuolisen palveluoperaattorin DataCenter Finland Oy:n laitehuoneessa. Palvelinympäristö on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.