Panssaroidut pyöräajoneuvot
Patria lanseerasi Pariisin Eurosatory-tapahtumassa uuden ajoneuvon – Patria 6x6:n, joka tuo edeltäjänsä perusajatuksen tähän päivään monitoimisella kuljetuskapasiteetillaan ja asiakkaan tarpeisiin helposti mukautuvalla modulaarisuudellaan. Tervetuloa tutustumaan uutteen tulokkaaseen Patrian ständillä Hall 6 – G260/300.

Pat­ria 6X6 on Pa­si-kul­je­tus­pans­sa­ria­jo­neu­von seu­raa­ja ja täy­den­tää le­gen­daa­ri­sen Pat­ria AMV 8X8:n va­lin­nei­den asiak­kai­den ajo­neu­vo­kan­taa. Pat­ria 6x6 on suun­ni­tel­tu mo­ni­käyt­töi­sek­si kul­je­tus­ajo­neu­vok­si. Tek­ni­ses­ti 6X6 poh­jau­tuu alus­ta­ra­ken­teel­taan sa­moi­hin kom­po­nent­tei­hin kuin AMV - ak­se­lei­ta on vain yksi vä­hem­män. Kaik­ki kolme ak­se­lia ve­tä­vät, ja va­rus­te­lus­ta riip­puen kaksi etum­mais­ta tai kaik­ki kolme ak­se­lia oh­jaa­vat. Op­tioil­la 6X6:n va­rus­te­lua voi­daan kas­vat­taa lä­hem­mäs AMV:tä. Saa­ta­va­na on esi­mer­kik­si eri­lai­sia bal­lis­ti­sia- ja mii­na­suo­ja­ta­so­ja, ase­jär­jes­tel­miä, oma­suo­ja­jär­jes­tel­miä ja muuta si­sä­ti­lan­va­rus­te­lua.

Pat­ria 6X6 voi­daan va­rus­taa eri­lai­sil­la ase­jär­jes­tel­mil­lä, ja ajo­neu­voon saa tar­vit­taes­sa vaik­ka Pat­ria Nemo 120 mm:n kra­naa­tin­hei­tin­jär­jes­tel­män. 6X6:n kan­to­ky­ky on mak­si­mis­saan 8,5 ton­nia. Pans­sa­roi­dun 6X6:n suo­jaus yltää STA­NAG-luo­kit­te­lun ta­soon 4 asti, mikä tar­koit­taa suo­jaus­ta jopa ras­kas­ta ko­ne­ki­vää­ri­tul­ta vas­taan. 6x6:n hyvän kuor­man­kan­to­ky­vyn vuok­si suo­jaus saa­daan pa­rem­mak­si kuin ai­em­mis­sa Pa­si-mie­his­tön­kul­je­tus­ajo­neu­vois­sa. Mii­na­suo­jaus­ta­so on huip­pu­luok­kaa jo pe­rus­ta­sos­saan, mutta op­tio­na pääs­tään jopa 10 kilon mii­na­suo­jauk­seen.

6X6:een nouse­mi­nen ja siel­tä pois­tu­mi­nen on vai­va­ton­ta. 2–3 hen­gen mie­his­tön li­säk­si ajo­neu­vos­sa on is­tu­ma­pai­kat kym­me­nel­le tais­te­li­jal­le riip­puen käyt­tö­tar­koi­tuk­ses­ta ja lay­ou­tis­ta. Kul­jet­ta­jan on help­po omak­sua 6X6:n kuor­ma-au­to­mai­sen oh­jaa­mon toi­min­not. Ajo­neu­vo on suun­ni­tel­tu yk­sin­ker­tai­sek­si ja käyt­tö­kus­tan­nuk­sil­taan kuor­ma-au­to­mai­sen edul­li­sek­si rat­kai­suk­si. Kes­tä­vyy­des­sä se tulee jat­ka­maan edel­tä­jän­sä Pasin vii­toit­ta­mal­la tiel­lä. Myös val­mis­tus­tek­ni­ses­ti 6X6 on sel­keä ko­ko­nai­suus. Tar­vit­taes­sa lop­pu­ko­koon­pa­no ja va­rus­te­lu voi­daan hel­pos­ti tehdä koh­de­mais­sa yh­teis­työ­kump­pa­nin toi­mes­ta. 6X6 täyt­tää NA­TO-vaa­ti­muk­set ja sopii erin­omai­ses­ti esi­mer­kik­si rau­han­tur­vao­pe­raa­tioi­hin. Ajo­neu­von elin­kaa­ren ai­kai­nen tuki on olen­nai­nen osa Pat­ria 6X6 -ko­ko­nai­suut­ta.

”Mark­ki­noil­la on jo pit­kään ollut ti­laus­ta 1980-lu­vul­ta al­kaen tuo­tan­nos­sa ol­leen Pa­si-kul­je­tus­pans­sa­ria­jo­neu­von seu­raa­jal­le. Uusi 6X6 tuo edel­tä­jän­sä pe­rus­a­ja­tuk­sen tämän päi­vän maa­il­maan mo­ni­toi­mi­sel­la kul­je­tus­ka­pa­si­tee­til­laan ja asiak­kaan tar­pei­siin hel­pos­ti mu­kau­tu­val­la mo­du­laa­ri­suu­del­laan”, sanoo Pat­rian Land-lii­ke­toi­min­nan tuo­te­lin­ja­joh­ta­ja Janne Räk­kö­läi­nen.

Li­sä­tie­to­ja:

Tuo­te­lin­ja­joh­ta­ja Janne Räk­kö­läi­nen, Land, Pat­ria, puh. 040 844 3210, janne.​rakkolainen@​patria.​fi

Pat­ria on kan­sain­vä­li­nen puo­lus­tus-, tur­val­li­suus- ja il­mai­lua­lan luo­tet­tu elin­kaa­ren tu­ki­pal­ve­lu­jen ja tek­no­lo­gia­rat­kai­su­jen tuot­ta­ja. Pat­ria tar­jo­aa ka­lus­ton käy­tet­tä­vyyt­tä ja suo­ri­tus­ky­vyn jat­ku­vaa ke­hit­tä­mis­tä sekä tie­dus­te­lu-, val­von­ta- ja joh­ta­mis­jär­jes­tel­mien tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta il­mai­lu- ja puo­lus­tusa­lan toi­mi­joil­le. Pat­rian mis­sio­na on olla asiak­kail­leen tae toi­min­ta­var­muu­des­ta, ja vi­sio­na on olla #1 kump­pa­ni kriit­ti­sis­sä toi­min­nois­sa. Toi­mi­pis­tei­tä on Suo­men li­säk­si muun muas­sa Ruot­sis­sa, Nor­jas­sa ja Vi­ros­sa. Vuon­na 2017 Pat­rian lii­ke­vaih­to oli 467,7 mil­joo­naa euroa, ja kon­ser­nis­sa toi­mii 2 800 am­mat­ti­lais­ta. Pat­rian omis­ta­vat Suo­men val­tio (50.1 %) ja nor­ja­lai­nen Kongs­berg De­fence & Ae­ros­pace AS (49.9 %). Pat­ria omis­taa 50 % nor­ja­lai­ses­ta Nam­mos­ta, ja yh­des­sä nämä kolme yri­tys­tä muo­dos­ta­vat joh­ta­van poh­jois­mai­sen puo­lus­tus­kump­pa­nuu­den.