Patria Helicopters

NH90-helikopterin elinkaaren tuki

Asema pohjoismaisena NH90-palvelukeskuksena antaa Patrialle valtuudet toimittaa suurimman osan NH90:n varaosista suomalaisille, ruotsalaisille ja norjalaisille asiakkaille. Sopimuksen mukaan Patrialla on lisäksi mahdollisuus toimia logistisena alustatoimittajana ja tarjota Pohjoismaissa kunnossapito-, korjaus- ja kunnostuspalveluita yhteistyössä NH Industriesin kanssa hyödyntäen Patrian potentiaalia ja osaamista.

Helikoptereiden dynaamisten komponenttien huolto

Agus­tan, Bel­lin ja Airbus Helicoptersin val­tuu­tet­tu­na huol­to­kes­kuk­se­na Pat­ria tar­jo­aa he­li­kop­te­rei­den dy­naa­mis­ten kom­po­net­tien huol­to-, kor­jaus ja pe­rus­kor­jaus­pal­ve­lui­ta. Kel­puu­tuk­set kat­ta­vat mm. root­to­rin na­pa­kes­kiön, voi­man­siir­ron ja la­vat.

Helikopterin käyttötuntiperusteiset (Power-by-Hour) korjaus- ja huoltopaketit

Agus­tan, Bel­lin ja Airbus Helicoptersin val­tuu­tet­tu­na huol­to­kes­kuk­se­na Pat­ria tar­jo­aa käyt­tö­tun­ti­pe­rus­tei­sia huol­to-, kor­jaus- ja pe­rus­kor­jaus­pal­ve­lu­ja avai­met kä­teen  pe­ri­aat­teel­la so­ti­laal­li­sil­le ja puo­li­so­ti­laal­li­sil­le asiak­kail­le. So­pi­muk­sen kes­to ja si­säl­tö on mah­dol­lis­ta rää­tä­löi­dä ope­raat­to­rin tar­pei­den mu­kai­sek­si ja hin­noit­te­lu pe­rus­tuu vuo­sit­tai­sen len­to­toi­min­nan mää­rään.

Lisätietoa Patria Helicoptersin toiminnasta löytyy englanninkielisiltä sivuiltamme.