Helikoptereiden elinkaarituki
Patria on solminut sopimuksen Rajavartiolaitoksen kahden Agusta/Bell 412 EP-helikopterin modernisoinnista. Modifikaatiolla kopterit saatetaan vastaamaan nykyisiä operatiivisia tarpeita vuoden 2017 loppuun mennessä.

Jär­jes­tel­mä­päi­vi­tys si­säl­tää avio­nii­kan ja teh­tä­vä­jär­jes­tel­mien, po­ti­las­paa­rien ja läm­pö­ka­me­ran (FLIR) uusin­nan sekä vi­deo­da­tayh­tey­den in­tegroin­nin kop­te­rei­hin. Näi­den päi­vi­tys­ten jäl­keen mo­lem­mat kop­te­rit ovat myös NVG-yh­teen­so­pi­via eli mah­dol­lis­ta­vat pi­meä­nä­kö­lait­tei­den käy­tön oh­jaa­mos­sa. Päi­vi­tys tur­vaa kop­te­rien ope­ra­tii­vi­sen suo­ri­tus­ky­vyn ja eli­niän jat­ka­mi­sen 10-15 vuo­den ajan­jak­sol­le. So­pi­muk­sen arvo on noin 3 mil­joo­naa euroa, ja koko hank­keen noin 4,6 mil­joo­naa euroa. Jär­jes­tel­mä­päi­vi­tyk­sen jäl­keen kop­te­rit ope­roi­vat Poh­jois-Suo­men alu­eel­la.

”Pat­rian tar­jous oli kil­pai­lu­ky­kyi­nen, ja yh­tiön tar­joa­ma tek­ni­nen rat­kai­su erit­täin hyvä. Tällä so­pi­muk­sel­la var­mis­tam­me kop­te­rien te­hok­kaan ope­ra­tii­vi­sen käy­tön pit­käl­le tu­le­vai­suu­teen Poh­jois-Suo­men haas­ta­vis­sa len­to-olo­suh­teis­sa”, tii­vis­tää evers­ti Antti Pe­sa­ri Ra­ja­var­tio­lai­tok­sel­ta.

Pat­rial­la on EASA Part 21J -suun­nit­te­lu­hy­väk­syn­tä, jonka myötä yhtiö laa­jen­taa pe­rin­tei­ses­ti so­ti­la­sil­ma-aluk­siin suun­tau­tu­nut­ta toi­min­taan­sa myös si­vii­li­re­kis­te­ris­sä ole­vien len­to­ko­nei­den ja he­li­kop­te­rien vaa­ti­viin muu­tos­töi­hin.

”Tämä on Pat­rial­le mer­kit­tä­vä so­pi­mus ja pää­na­vaus si­vii­li-il­mai­lu­re­kis­te­ris­sä ole­vien il­ma-alus­ten mo­di­fi­kaa­tiois­sa. Jär­jes­tel­mä­päi­vi­tyk­ses­sä pys­tym­me hyö­dyn­tä­mään Pat­rian eri lii­ke­toi­min­tayk­si­köi­den osaa­mis­ta ja yh­teis­työ­tä kon­ser­nin si­säl­lä. Kop­te­rei­den päi­vi­tyk­sen suun­nit­te­lu­työ teh­dään Suo­mes­sa ja asen­nuk­set Pat­rian Ruot­sin toi­mi­pis­tees­sä Ar­lan­das­sa”, ker­too Leo Van­ha­ta­lo.

Pat­rial­la on vank­ka osaa­mi­nen ja ko­ke­mus so­ti­la­sil­ma-alus­ten mo­di­fi­kaa­tioi­den to­teut­ta­mi­ses­sa. Tästä hy­vä­nä esi­merk­ki­nä on muun muas­sa Il­ma­voi­mien Hawk Mk51A- ja Mk66-ko­nei­den oh­jaa­moi­den ja avio­niik­ka­jär­jes­tel­mien mo­der­ni­soin­ti­pro­jek­ti, jonka avul­la Hawk-ka­lus­ton eli­ni­kää voi­tiin pi­den­tää lähes kah­del­la­kym­me­nel­lä vuo­del­la.

Li­sä­tie­to­ja:

Lii­ke­toi­min­nan ke­hi­tys­joh­ta­ja Leo Van­ha­ta­lo, Pat­rian Avia­tion-lii­ke­toi­min­ta, p. 040 869 2624, leo.​vanhatalo@​patria.​fi

Pat­ria on kan­sain­vä­li­nen puo­lus­tus-, tur­val­li­suus- ja il­mai­lua­lan luo­tet­tu elin­kaa­ren tu­ki­pal­ve­lu­jen ja tek­no­lo­gia­rat­kai­su­jen tuot­ta­ja. Kon­ser­ni toi­mii Suo­men li­säk­si muun muas­sa Ruot­sis­sa, Nor­jas­sa, Vi­ros­sa, Puo­las­sa, USAs­sa, Yh­dis­ty­neis­sä Ara­bie­mi­raa­teis­sa ja Ete­lä-Afri­kas­sa. Kon­ser­nis­sa toi­mii 2 800 am­mat­ti­lais­ta.

www.​patria.​fi

Ra­ja­var­tio­lai­tos on si­säi­sen tur­val­li­suu­den vi­ran­omai­nen, joka toi­mii si­sä­mi­nis­te­riön joh­dol­la. Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen pää­teh­tä­vät ovat ra­ja­val­von­ta maa­ra­joil­la ja me­ria­lu­eel­la, hen­ki­lö­lii­ken­teen ra­ja­tar­kas­tuk­set maa­ra­jan yli­tys­pai­koil­la, sa­ta­mis­sa ja len­toa­se­mil­la sekä pe­las­tus­toi­min­ta eri­tyi­ses­ti me­ria­lu­eel­la.

www.​raja.​fi