Lentokoneiden elinkaarituki
Pat­ria on al­le­kir­joit­ta­nut so­pi­muk­sen osa­val­mis­tuk­ses­ta Air­busin A320-ko­neoh­jel­maan. Air­bus val­mis­taa A320-len­to­ko­nei­ta tällä het­kel­lä noin 600 vuo­des­sa, ja toi­mi­tus­mää­rä ko­ho­aa yli 700:aan vuo­den 2018 ai­ka­na. Pat­rian jat­kos­sa val­mis­ta­mat hii­li­kui­tu­ra­ken­teet toi­mi­te­taan Sak­saan osak­si A320-pyrs­tö­ko­koon­pa­noa.

Pat­ria on lä­hiai­koi­na pa­nos­ta­nut tuo­tan­to­tek­no­lo­gian uu­dis­ta­mi­seen hank­ki­mal­la au­to­maat­ti­sen la­mi­noin­tiyk­si­kön Jäm­sän Hal­liin. Tätä lai­tet­ta tul­laan käyt­tä­mään uuden so­pi­muk­sen mu­kais­ten tuot­tei­den val­mis­tuk­seen.

”So­pi­muk­seen pää­se­mi­nen yli vuo­den neu­vot­te­lui­den jäl­keen on osoi­tus Pat­rian us­kot­ta­vuu­des­ta ja kil­pai­lu­ky­vys­tä toi­mit­ta­ja­na jat­ku­vas­ti ki­ris­ty­väs­sä kan­sain­vä­li­ses­sä kil­pai­lus­sa. On myös eri­tyi­sen tär­ke­ää pääs­tä toi­mit­ta­jak­si A320-ko­nee­seen, joka on eni­ten myyty mat­kus­ta­ja­len­to­ko­ne. Ilman stra­te­gis­ta pa­nos­tus­ta tuo­tan­to­pro­ses­sien au­to­ma­ti­soin­tiin tämä ei olisi ollut mah­dol­lis­ta”, Ae­ro­struc­tu­res-yk­si­kön lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja Petri He­po­la sanoo.

Pat­rian Ae­ro­struc­tu­res-yk­sik­kö val­mis­taa kom­po­siit­ti­ra­ken­tei­ta Air­busin A330-, A380- ja A400M-ko­nei­siin, NH90-he­li­kop­te­riin sekä eri­tyis­so­vel­luk­siin Saa­bil­le.

Li­sä­tie­to­ja:

Petri He­po­la, lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja, Pat­rian Ae­ro­struc­tu­res-yk­sik­kö, puh. 040 8693760, petri.​hepola@​patria.​fi

Pat­ria on kan­sain­vä­li­nen puo­lus­tus-, tur­val­li­suus- ja il­mai­lua­lan luo­tet­tu elin­kaa­ren tu­ki­pal­ve­lu­jen ja tek­no­lo­gia­rat­kai­su­jen tuot­ta­ja. Kon­ser­ni toi­mii Suo­men li­säk­si muun muas­sa Ruot­sis­sa, Nor­jas­sa, Vi­ros­sa, Puo­las­sa, USAs­sa, Yh­dis­ty­neis­sä Ara­bie­mi­raa­teis­sa ja Ete­lä-Afri­kas­sa. Kon­ser­nis­sa toi­mii 2 800 am­mat­ti­lais­ta.

www.​patria.​fi