Kon­ser­ni­teh­tä­vät liit­ty­vät mm. ta­lous-, ra­hoi­tus- ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­toon, han­kin­taan, la­ki­asioi­hin, stra­te­gia­työ­hön, ICT:n ja teol­li­seen yh­teis­työ­hön sekä mark­ki­noin­tiin ja vies­tin­tään.

Kon­ser­nin pää­toi­mi­pai­kat ovat Hel­sin­ki ja Tam­pe­re, mutta kon­ser­nin väkeä on lähes jo­kai­sel­la toi­mi­paik­allamme.