Meillä Patriassa on töitä lentokonehuollon ammattilaisille nyt ja tulevaisuudessa.

Käynnistimme keväällä 2019 kak­si­vuo­ti­sen tut­kin­to­ta­voit­tei­sen op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tuksen, jonka kautta haluamme kouluttaa meille tulevaisuuden osaajia. Koulutukseen valitut henkilöt pää­sevät pe­reh­ty­mään mo­ni­puo­li­ses­ti len­to­ko­nea­sen­ta­jan työ­hön huol­to­ym­pä­ris­tös­sä sekä suo­rit­ta­maan len­to­ko­nea­sen­ta­jan am­mat­ti­tut­kin­non.

Tie­toa kou­lu­tus­oh­jel­mas­ta:

  • Kou­lu­tus­oh­jel­man kesto on noin kaksi vuot­ta ja se koos­tuu sekä teo­riao­pin­nois­ta että käy­tän­nön har­joit­te­lus­ta eri toi­mi­pis­teis­säm­me.
  • Yh­teis­työ­kump­pa­ni­nam­me kou­lu­tuk­ses­sa toi­mii SASKY kou­lu­tus­kun­tayh­ty­män Män­tän seu­dun kou­lu­tus­kes­kus. Hei­dän am­mat­ti­tai­toi­set ja ko­ke­neet opet­ta­jan­sa vas­taa­vat siitä, että oppisopimuskoulutettavamme saavat vii­mei­sim­män teo­ria­tie­don ja tai­dot käy­tän­nön har­joit­te­lua var­ten.

Kou­lu­tus­oh­jel­man ta­voit­teet:

  • Mo­ni­puo­li­nen am­ma­til­li­nen osaa­mi­nen työ­no­pas­tuk­sen ja it­se­näi­sen har­joit­te­lun kaut­ta
  • Len­to­ko­nea­sen­ta­jan am­mat­ti­tut­kin­non suo­rit­ta­mi­nen
  • Oh­jel­maan osal­lis­tu­vil­le teh­dään hen­ki­lö­koh­tai­nen osaa­mi­sen ke­hit­tä­mi­sen suun­ni­tel­ma (HOKS) ja osal­lis­tu­jat pe­reh­dy­te­tään yri­tyk­sen toi­min­toi­hin
  • Op­pi­mi­ses­sa pää­pai­no on käy­tän­nön teh­tä­vis­sä
  • Teo­ria­kou­lu­tuk­set pi­de­tään pää­osin Män­tän seu­dun kou­lu­tus­kes­kuk­sen ti­lois­sa

Osal­lis­tu­jil­le teh­dään kou­lu­tus­oh­jel­man ajak­si mää­rä­ai­kai­nen työ­so­pi­mus. Osal­lis­tu­jil­le mak­se­taan palk­kaa ja kou­lu­tuk­sen ajal­ta opin­to­so­si­aa­li­sia etuja. Läh­tö­koh­ta­nam­me on, että kou­lu­tuk­sen me­nes­tyk­sek­kääs­ti suo­rit­ta­neet opis­ke­li­jat työl­lis­ty­vät kou­lu­tuk­sen jäl­keen meil­le.

Kuka voi hakea?

  • Olet täyt­tä­nyt 18 vuot­ta ennen kou­lu­tuk­sen al­ka­mis­ta (1.3.2019)
  • Olet suo­rit­ta­nut am­ma­til­li­sen pe­rus­tut­kin­non tai lu­kion
  • Olet in­nos­tu­nut ja ha­lu­kas ke­hit­ty­mään il­mai­lua­lan am­mat­ti­lai­sek­si kans­sam­me

Valinnan edel­ly­tyk­se­nä on vi­ran­omai­sen myön­tä­mä tur­val­li­suus­hy­väk­syn­tä ja va­li­tul­le hen­ki­löl­le teh­dään huu­mausai­ne­tes­ti ennen työ­suh­teen al­ka­mis­ta.

Haluatko tietää lisää lentokoneasentajaksi opiskelusta? Katso Tapio on the Move -video opiskelusta Mäntän seudun koulutusyhtymässä.

Minkälaista lentokoneasentajan työ meillä Patriassa on? Oheisella videolla Matias kertoo omasta työstään meillä!