Et­sim­me luo­tet­ta­via ja ah­ke­ria Sum­mer Trai­nee -har­joit­te­li­joi­ta Pat­rian eri toi­mi­pai­koil­le

Jos olet rei­pas, oma-aloit­tei­nen ja luot­ta­muk­sem­me ar­voi­nen opis­ke­li­ja, joka on kiin­nos­tu­nut työs­ken­te­le­mään kans­sam­me mie­len­kiin­tois­ten tuot­tei­den pa­ris­sa, saa­tat olla so­pi­va Pat­ria Sum­mer Trai­nee -har­joit­te­li­ja! Plus­saa on, jos opis­ke­let Pat­rian tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta tär­ke­ää alaa, sillä sil­loin on­nis­tu­nut har­joit­te­lusi voi joh­taa jos­sain vai­hees­sa py­sy­vään työ­suh­tee­seen.

Pat­rian Sum­mer Trai­neet pe­reh­dy­te­tään koko Pat­rian toi­min­taan ja koo­taan har­joit­te­lun ai­ka­na yh­tei­sel­le ”Road Tri­pil­le”, jonka ai­ka­na on mah­dol­li­suus tu­tus­tua toi­siin har­joit­te­li­joi­hin sekä mui­hin toi­mi­paik­koi­hin. Tar­joam­me har­joit­te­lu­paik­koi­na mo­nen­lai­sia lii­ke­toi­min­taam­me avus­ta­via teh­tä­viä, jois­sa si­nul­la on lois­ta­va mah­dol­li­suus oppia uutta. Pää­set työs­ken­te­le­mään ai­nut­laa­tui­ses­sa työym­pä­ris­tös­sä mei­dän mui­den Pat­ria­lais­ten kans­sa.

Sum­mer Trai­nee paik­ko­ja avau­tuu ta­sai­seen tah­tiin ke­vään ku­lues­sa, tark­kai­le siis rek­ry­toin­ti­si­vu­jam­me. Tun­nis­tat ne etu­liit­tees­tä ”Sum­mer Trai­nee”. Jo­kai­ses­sa il­moi­tuk­ses­sa ker­ro­taan erik­seen tar­kem­min, mil­lais­ta har­joit­te­li­jaa olem­me ha­ke­mas­sa ja mille paik­ka­kun­nal­le.

Mitä sinun pitää osata?

Sinun ei tar­vit­se olla val­mis huip­pu­asian­tun­ti­ja, ei Men­san jäsen eikä työ­nar­ko­maa­ni, yli-ih­mi­nen tai oman alasi guru. Kun­han teet asiat lop­puun, osaat yl­lät­tää po­si­tii­vi­ses­ti, in­nos­tut uusis­ta asiois­ta, pidät lu­pauk­se­si ja huo­leh­dit it­ses­tä­si sekä myös muis­ta. Uskot, että on­nis­tum­me yh­des­sä pa­rem­min kuin yksin.

Esimerkiksi tuo­tan­toa avustavia ­teh­tä­viä löy­tyy en­sim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­joil­le­kin, ja kun tai­dot jo ovat kart­tu­neet, teh­tä­viä on myös suun­nit­te­lun apuna ja eri­lai­sis­sa pro­jek­teis­sa.

Mitä tar­joam­me?

Tar­joam­me käy­tän­nön työ­ko­ke­mus­ta kan­sain­vä­li­ses­ti toi­mi­vas­sa yri­tyk­ses­sä, jolla on tar­jol­la sekä eri­tyis­osaa­mis­ta vaa­ti­via teh­tä­viä, että töitä, jois­sa pär­jäät vä­hem­mäl­lä­kin kou­lu­tuk­sel­la ja ko­ke­muk­sel­la. Tu­tus­tu eri lii­ke­toi­min­toi­him­me www-si­vuil­lam­me mm. koh­das­sa Tuot­teet ja pal­ve­lut.

Mil­loin?

Mo­ni­puo­li­sia ke­sä­työ­paik­ko­ja on tar­jol­la lii­ke­toi­min­nois­sam­me eri puo­lel­la Suo­mea. Ke­sä­työ­paik­ko­jen haku käyn­nis­tyy tam­mi­kuus­sa ja jat­kuu teh­tä­vä­koh­tai­si­na ha­kui­na maa­lis­kuun puo­li­vä­liin.

Seu­raa il­moi­tuk­siam­me tu­le­van kesän avoi­mis­ta pai­kois­ta ja pidä mei­dät mie­les­sä myös, kun haet lop­pu­työ- tai har­joit­te­lu­paik­kaa.

Ter­ve­tu­loa jouk­koom­me, olem­me ta­val­li­sia ih­mi­siä te­ke­mäs­sä suu­ren­moi­sia asioi­ta!