Työn­te­ki­jöil­lä ja toi­mi­hen­ki­löil­lä palk­ka mää­räy­tyy työ­eh­to­so­pi­mus­ten palk­kaus­jär­jes­tel­mien poh­jal­ta. Ylem­pien toi­mi­hen­ki­löi­den pal­kas­ta so­vi­taan kah­den­kes­ki­sin so­pi­muk­sin, ja teh­tä­vien vaa­ti­vuusar­vioin­tiin käy­te­tään IPE-jär­jes­tel­mää (In­ter­na­tio­nal Po­si­tion Eva­lua­tion).

Patrian kompensaatio mallit tarkistetaan lahjonnan ja korruption vastaisen toiminnan näkökulmasta. Kehityskeskustelut noudattavat vuosittaista sykliä, painottaen henkilöstön tasapuolista ja reilua kohtelua.

On­nis­tu­mi­sis­ta ja hy­vis­tä työ­suo­ri­tuk­sis­ta pal­ki­taan li­säk­si tu­los- ja voit­to­palk­kioil­la, jär­jes­tel­män pii­ris­sä on koko Pat­rian hen­ki­lös­tö. Taloudelliset mittarit/tavoitteet (voittopalkkio) asettaa hallitus vuosittain, henkilökohtaiset/tiimi tavoitteet (tulospalkkio) sovitaan esimiehen ja työntekijän välillä. Tavoitteiden asettelussa tulee noudattaa korkeita eettisiä standardeja. Esimiehen vastuulla on varmistaa, että tavoitteet ovat tarkkoja, mitattavia, aikasidonnaisia ja realistisesti saavutettavissa olevia.

Tulos- ja voittopalkkion suuruus on pää­osalla hen­ki­lös­töä 15% vuosiansiosta. Mak­set­ta­van tulo- ja voit­to­palk­kion kes­ki­mää­räi­nen to­teu­tu­ma on ollut noin 50 pro­sent­tia.

Pat­rias­sa on käy­tös­sä hen­ki­lös­tö­ra­has­to­lain alai­nen palk­kio­ra­has­to, johon noin 20 pro­sent­tia hen­ki­lös­tös­tä on si­joit­ta­nut jo vuo­des­ta 2015 tu­los- ja voit­to­palk­kio­taan.

Rahallisen palkitsemisen lisäksi Patria tarjoaa mahdollisuuksia urakehitykseen ja kasvuun mm. erilaisten koulutusmahdollisuuksien kautta. Patria tarjoaa myös muita ei rahallisia palkitsemisenmuotoja. Pat­rias­sa on käy­tös­sä koko hen­ki­lös­töä kos­ke­vat jous­ta­vat työ­ajat, lisäksi on mahdollisuuksia etätyöhön sekä osa-a­ika­työ­, vuo­rot­te­lu- ja opin­to­va­paa järjestelyihin.

Vuosikertomukset

Lisätietoja valtion omistajaohjauksesta