Pat­ria Fi­nance Oyj yh­dis­tyy Pat­ria Oyj:öön 31.12.2017. Tämä sel­keyt­tää kon­ser­nin ju­ri­dis­ta ra­ken­net­ta, ja näin kaik­ki kon­ser­ni­ta­soi­set tu­ki­toi­min­not kuu­lu­vat sa­maan yh­ti­öön sekä sa­mal­la saa­daan pu­ret­tua pääl­lek­käi­siä toi­min­to­ja. Kon­ser­ni­toi­min­to­ja hoi­de­taan kuten tä­hän­kin asti Hel­sin­gis­sä ja Tam­pe­reel­la.

Pat­ria Fi­nance Oyj:n palk­ka­lis­toil­la ole­vat hen­ki­löt siir­ty­vät van­hoi­na työn­te­ki­jöi­nä Pat­ria Oyj:öön. Pat­ria Fi­nance Oyj:n so­pi­muk­set siir­ty­vät sel­lai­si­naan Pat­ria Oyj:n ni­miin fuusion myötä. Fuusio on yleis­seu­raan­to, ja sillä ei ole vai­ku­tuk­sia so­pi­mus­ten si­säl­töön eikä esi­mer­kik­si so­pi­muk­sia tar­vit­se päi­vit­tää.

Pat­rian ta­lous­pal­ve­lu­kes­kus lä­het­tää tie­toa asias­ta niil­le toi­mit­ta­jil­le, joil­ta on tul­lut las­ku­ja vuon­na 2016 tai 2017 ja li­säk­si niil­le, joil­la on tällä het­kel­lä avoi­mia os­to­ti­lauk­sia.

Las­ku­tus­tie­dot 31.12.2017 asti

Vuo­den 2017 puo­lel­la las­ku­tet­ta­vat pal­ve­lut tai sille vuo­del­le koh­dis­tu­neet kulut pyy­däm­me las­kut­ta­maan 31.12.2017 men­nes­sä en­ti­sil­lä las­ku­tus­tie­doil­la Pat­ria Fi­nance Oyj:lle.

Toi­mit­ta­jien las­kut Pat­ria Oyj:lle 1.1.2018 jäl­keen

Toi­mit­ta­jien tulee osoit­taa las­kun­sa, joi­den päi­vä­mää­rä on 1.1.2018 tai myö­hem­min, Pat­ria Oyj:lle ja käyt­tää ALV-koo­dia FI23341596. Vanha ALV-koo­di ei ole voi­mas­sa su­lau­tu­mi­sen jäl­keen ja su­lau­tu­mi­sen jäl­keen Pat­ria Oyj ei voi hy­väk­syä os­to­las­ku­ja, jois­sa on vanha ALV-koo­di.

Uusi verk­ko­las­kuo­soi­te (OVT) e-las­kuil­le 1.1.2018 ja sen jäl­keen:

Pat­ria Oyj: Y-tun­nus 2334159-6
ALV-koo­di: FI23341596
Verk­ko­las­kuo­soi­te (OVT): 003723341596
Ope­raat­to­ri: Baswa­re, ope­raat­to­ri­koo­di BAWC­FI22.

Löy­dät ajan­ta­sai­set las­ku­tuso­soit­teet http://​patria.​fi/​fi/​content/​patria-​konsernin-​las​kutu​soso​itte​et

So­pi­mus­ten­hal­lin­ta

Su­lau­tu­mi­nen on yleis­seu­raan­to. Su­lau­tu­mi­sel­la ei ole vai­ku­tus­ta ole­mas­sa ole­viin so­pi­muk­siin, vaan ne jat­ku­vat en­ti­sin eh­doin vas­taa­not­ta­vas­sa yh­tiös­sä Pat­ria Oyj:ssä.

Pat­ria Oyj
Y-tun­nus 2334159-6
Kai­vo­ka­tu 10 A
00100 Hel­sin­ki

Li­sä­tie­to­ja:

So­pi­mus­asiat: La­kia­siain­joh­ta­ja Hanna Kyrki hanna.​kyrki@​patria.​fi, puh. 040 869 2041
Las­ku­tus­asiat: ostolaskut@​patria.​fi.