Patrian rooli Suomen puolustusvoimien strategisena kumppanina viitoittaa yhteiskunnallista vastuutamme. Meille on erityisen tär­ke­ää huo­leh­tia lii­ke­toi­min­nan jatkuvuu­des­ta, joka koos­tuu kan­nat­ta­vas­ta ja vas­tuul­li­ses­ta toi­min­nas­ta.

Pat­ria kan­taa ta­lou­del­li­sen suo­riu­tu­mi­sen li­säk­si vas­tuu­ta oman hen­ki­lös­tön­sä ja ym­päristön hy­vin­voin­nis­ta. Li­säk­si Pat­ria kan­taa vas­tuu­ta alan ke­hit­ty­mi­ses­tä en­tis­tä vas­tuul­li­sem­min toi­mi­vak­si sekä kan­sal­li­ses­ti että kan­sain­vä­li­ses­ti toimimalla aktiivisesti erilaisissa ryhmissä sekä kehittämässä että oppimassa parhaita toimintatapoja.

Yrityksen näkökulmasta Pat­rian ylim­mäs­sä joh­dos­sa on mää­ri­tel­ty mitä vastuullisuus meille merkitsee. Työn tu­lok­se­na syn­tyi kuva kol­mes­ta meil­le tär­keäs­tä asias­ta. Kan­nat­ta­van toi­min­tam­me ha­luam­me pe­rus­taa hy­vään kump­pa­nuu­teen, joka kä­sit­tää toi­min­nan kaik­kien si­dos­ryh­miem­me kans­sa. Hyvä kump­pa­nuus taas pe­rus­tuu hy­vin­voi­vaan hen­ki­lös­töön ja eet­ti­seen toi­min­taan.

Pat­rian hal­li­tus ja ylin johto ovat vahvasti vastuullisen toiminnan takana ja nostaneet sel­keäs­ti esiin vaa­ti­muk­sen­sa nol­la­to­le­rans­sis­ta kaikkea epäeet­tis­tä toi­min­taa kos­kien. Olemme panostaneet sisäisiin koulutuksiin ja omien toimintatapojemme kehittämiseen. Odotamme myös kumppaneiltamme vastaavaa sitoutumista.

Ko­ti­maas­sa jat­kam­me pit­kä­jän­teis­tä tu­ki­työ­tä nuor­ten syr­jäy­ty­mi­sen eh­käi­se­mi­sek­si. Olem­me tu­ke­neet muun muas­sa En­si­ko­tien liit­to ry:n ja Pe­las­ta­kaa Lap­set ry:n toi­min­taa. Toi­mim­me myös pää­tu­ki­ja­na VL Myrs­ky -hä­vit­tä­jä­len­to­ko­neen en­ti­söin­ti­pro­jek­tis­sa, jossa hyö­dyn­ne­tään nuo­ri­so­työ­pa­jo­ja.

Vastuullisuus on osa jokaisen patrialaisen jokaista työpäivää.

Olli Isotalo
toi­mi­tus­joh­ta­ja

Pat­ria