Eettinen ja rehellinen toiminta sekä niihin liittyvien prosessien jatkuva kehittäminen ovat tärkeitä kaikessa kansallisessa ja kansainvälisessä liiketoiminnassa, mutta puolustusvälineteollisuudessa niiden merkitys korostuu erityisesti.

Patria-konsernin maine ja pitkän aikavälin luotettavuus kumppanina – sekä Suomessa että kansainvälisillä markkinoilla – muodostavat kannattavan liiketoiminnan perustan ja vaikuttavat merkittävästi konsernin arvoon.

Käytäntömme perustuvat rehellisyyden, läpinäkyvyyden, tilivelvollisuuden ja kestävän kehityksen periaatteisiin. Nämä periaatteet ovat Patrian arvojen mukaisia ja muodostavat Patrian eettisen liiketoiminnan ja päätöksenteon perustan. Lisäksi arvot näkyvät selvästi Patrian eettisessä toimintaohjeessa.

Olemme sitoutuneet noudattamaan toimintamaissamme sovellettavia lakeja ja säädöksiä. Mikäli sovellettavan lainsäädännön ja sääntelyn eettistä liiketoimintaa koskevat säädökset ovat Patrian eettisen toimintaohjeen vaatimuksia lievempiä, Patria noudattaa omia periaatteitaan ja vaatimuksiaan. Patrialla on nollatoleranssi kaikkea epäeettistä toimintaa kohtaan. Emme hyväksy työntekijöiltämme tai liikekumppaneiltamme epäeettistä tai korruptoitunutta liiketoimintaa ja pyrimme aktiivisesti ehkäisemään sitä sekä torjumaan korruptiota.

Eettinen toimintaohjeemme (ja siihen liittyvät ohjeet ja politiikat) varmistavat osaltaan päätöksenteon ja liiketoiminnan eettisyyden määrittelemällä eri tilanteissa noudatettavat toimintatavat. Toimintaohje koskee kaikkia Patrian johtajia, hallituksen jäseniä, toimihenkilöitä, työntekijöitä ja määräaikaisia työntekijöitä, ja sen tueksi on laadittu tiettyjä osa-alueita käsitteleviä, tarkempia politiikkoja ja ohjeita. Kaikilla johtajilla, toimihenkilöillä, työntekijöillä ja määräaikaisilla työntekijöillä on myös velvollisuus tutustua tarvittaviin täydentäviin ohjeisiin ja politiikkoihin. Koulutuksella ja tiedottamisella Patria pyrkii varmistamaan, että nämä sidosryhmät ovat tietoisia Patrian eettistä liiketoimintaa koskevista vaatimuksista.

Patria odottaa myös sen liikekumppanien ja toimittajien noudattavan Patrian eettisen liiketoiminnan vaatimuksia, erityisesti korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyen.

Eettisiin liiketapoihin liittyvien toimintojen ja prosessien laajempi organisaatio sekä niihin liittyvät valvonta- ja raportointimenettelyt on kuvattu Patrian muilla verkkosivuilla, kuten Hallitus, Tarkastusvaliokunta, Riskienhallinta, Epäillyistä väärinkäsityksistä ilmoittaminen jne.

Patrian yritysvastuuraportti on osa vuosikertomusta.

 

Lue lisää: Patrian eettinen toimintaohje