Patria kunnioittaa ja edistää toiminnassaan Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuksien julistuksen määrittelemiä yleismaailmallisia ihmisoikeuksia. Patria pitää yleismaailmallisina perusoikeuksina muun muassa ajattelun, mielipiteen, ilmaisun, uskonnon ja rauhanomaisen kokoontumisen vapautta sekä sitä, ettei ketään syrjitä rodun, iän, kansalaisuuden, sukupuolen tai sukupuolisen suuntautuneisuuden perusteella. Patria ei hyväksy pakkotyön tai lapsityövoiman käyttöä. Tämä on ohjeistettu Patrian Eettisessä toimintaohjeessa, joka on koulutettu koko henkilöstölle.
 
Kaikkien esimiesten edellytetään edistävän aktiivisesti ja tarkoituksenmukaisesti Patrian arvojen ja sen eettisen toimintaohjeen mukaista johtamiskulttuuria.

Henkilöstö

Patria pyrkii tarjoamaan turvallisen ja innostavan työympäristön kaikille työntekijöilleen. Vastaavasti työntekijöiden edellytetään toimivan työssään terveyttä ja turvallisuutta vaarantamatta. Työntekijöitä kohdellaan ja arvioidaan työtehtäviinsä liittyvän ammattitaidon mukaisesti. Patria on työnantajana sitoutunut kohtelemaan työntekijöitään tasapuolisesti, puolueettomasti ja tasa-arvoisesti.  Minkäänlainen häirintä ei ole sallittua.

Patrian henkilöstöstä n. 95 % toimii Suomessa. Sen lisäksi Patrialla on henkilöstöä Ruotsissa ja Norjassa.

Tavarantoimittajat ja alihankkijat

Patria pyrkii toimimaan vain sellaisten tavarantoimittajien, alihankkijoiden, konsulttien ja edustajien kanssa, jotka ovat valmiita työssään noudattamaan Patrian eettisen toimintaohjeen periaatteita. Patria edellyttää tavarantoimittajien, alihankkijoiden, konsulttien ja edustajien noudattavan paikallista lainsäädäntöä kaikissa maissa, joissa he toimivat. Hankinnan riskit, mukaan lukien eettiseen toimintaan liittyvät riskit arvioidaan moniportaisesti vuosittain konsernin kokonaisriskiarvioinnin puitteissa, tarjousprojektien toimittajariskien arvioinnissa, toimittajakentän kehittämisen yhteydessä ja toimittajien tarjousevaluoinneissa.

Patrialla on noin 3300 toimittajaa 42 maassa. Hankinnoista noin 70 % tehdään suomalaisilta yrityksiltä. Muut merkittävät toimittajamaat ovat Ruotsi, Iso-Britannia, Saksa, USA ja Ranska.

Liikekumppanit

Patriassa liikekumppaneiden valinta on ohjeistettu. Tavoitteina ovat valinnan läpinäkyvyys, päätösten tekeminen yhteistyössä konsernin ja liiketoimintojen kanssa, varmennusten keskittäminen, toimenpiteiden jäljitettävyys ja kumppaneiden valvonta. Patrian eettisiä toimintaohjeita sovelletaan kaikkiin liikekumppaneihin ja tarvittaessa heille järjestetään siihen liittyvää koulutusta.

Eettinen toimintaohje