Patria-konsernin tavoitteena on olla alansa tunnustettu eettinen toimija.
• Patrian eettisen toiminnan periaatteet ja korruption vastainen työ ovat sidosryhmien tiedossa ja Patria nähdään yrityksenä, jolla on korkeat eettisen toiminnan normit.
• Patrian tärkeimmät kumppanit toimivat vastaavalla tasolla ja heillä on vähintään Patrian ohjeistusta vastaava oma eettinen ohjeisto.
• Patrian henkilöstö on tietoinen eettisistä periaatteista ja oikeista toimintatavoista toiminnassaan.

Patrialla on nollatoleranssi korruptioon ja lahjontaan. Patria ei hyväksy henkilöstönsä tai liikekumppaniensa epäeettistä tai korruptoitunutta toimintaa ja toimii aktiivisesti sen ehkäisemiseksi. Korruptioon perustuvat päätökset ovat moraalittomia, vääristävät kilpailua, vahingoittavat yhtiön omaisuutta ja mainetta ja ovat yhteisen hyvän vastaisia. Patria kiinnittää eettisyyteen erityistä huomiota kaikissa toimintamaissaan toimiessaan poliittisten puolueiden, viranomaisten ja virkamiesten kanssa.
Patrian henkilöstö, edustajat ja liikekumppanit eivät saa suoraan tai välillisesti tarjota, luvata tai antaa lahjuksia edustajille, asiakkaille, tavarantoimittajille tai muille liikekumppaneille tai virkamiehille eivätkä pyytää tai vastaanottaa lahjuksia missään päin maailmaa.
Kaikenlaisten laittomien maksujen ja voitelurahojen antaminen tai salliminen on kiellettyä. Tällaisia maksuja ovat esimerkiksi pienet rahasummat, joiden tarkoituksena on edistää tai nopeuttaa rutiinitehtävien hoitoa, kuten lupien myöntämistä tai hallinnollisten asiakirjojen käsittelyä. Epäselvissä tilanteissa on kysyttävä neuvoa asianomaiselta johtajalta tai lakiosastolta.
Patrian henkilöstö, edustajat ja liikekumppanit eivät saa suoraan tai välillisesti tarjota, luvata tai antaa lahjuksia edustajille, asiakkaille, tavarantoimittajille tai muille liikekumppaneille tai virkamiehille eivätkä pyytää tai vastaanottaa lahjuksia missään päin maailmaa.

Patrian ylin johto on kertonut sitoutumisesta korruptionvastaisuuteen sekä sisäisesti että ulkoisesti.

Patrian korruptionvastaisen toiminnan ohjeistus sisältyy Eettiseen toimintaohjeeseen, joka on julkisesti saatavilla. Ohjetta sovelletaan Patrian koko henkilöstöön, mukaan lukien johtajat, esimiehet, työntekijät ja vuokratyöntekijät, sekä Patrian tytäryhtiöiden vastaavaan henkilöstöön.

Johtaminen
Patrian korruptionvastaista työtä johtaa Chief Compliance Officer osana konsernin yritysvastuutyöryhmää. Lue lisää johtamisesta ja vastuista.

Prosessi
Ennalta ehkäisy -  tietoisuuden nostaminen ymmärrettävien ohjeiden ja koulutuksen kautta ehkäisee virheitä
- Koulutus koko henkilöstölle sekä syventävä koulutus erityisryhmille, lue lisää koulutuksesta
Havaitseminen -  henkilöstön rohkaiseminen raportoimaan epäilyjä lahjonnasta ja mahdollisten tapausten tunnistamiseen liittyvien työvälineiden kehittäminen
 - Pulssi joka toinen vuosi, henkilöstökysely, jossa paneudutaan erityisesti mahdolliseen korruptioon
- Osana yleistä henkilöstökyselyä, viimeisin tehty 2018
- Sidosryhmien palaute nettisivujen yhteydenottokanavan kautta
- Sisäinen epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittamisen kanava, joka mahdollistaa myös nimettömän raportoinnin, lue lisää
Oikaisu – kaikkien raportoitujen epäilyjen tutkinta ja asiaankuuluvat toimenpiteet jos/kun lahjontatapaus on vahvistunut
- Prosessi on olemassa ja henkilöstön luettavissa.
Vuorovaikutus – yhteistoiminta muun teollisuuden kanssa, jotta lahjonnanvastaiset toimet ulottuvat entistä laajemmalle, lue lisää verkostosta

Valvonta
Sisäisesti; säännöllinen raportointi johtokunnalle, hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle sekä säännölliset sisäiset tarkastukset
Ulkoisesti; yritysvastuuraportointi osana vuosikertomusta, COP-raportointi Global Compactin jäsenenä, osallistuminen Transparencyn tutkimuksiin