Har­joit­te­lu

Pat­ria tar­jo­aa vuo­sit­tain kym­me­nil­le opis­ke­li­joil­le har­joit­te­lu­pai­kan eri aloil­la. Har­joit­te­lu­jak­so alkaa tou­ko-ke­sä­kuus­sa ja kes­tää yleen­sä 3 - 6 kk. Har­joit­te­lun jäl­keen on mo­nil­le avau­tu­nut mah­dol­li­suus jäädä osa-ai­ka­töi­hin tai te­ke­mään opin­näy­te­työ­tään. Katso lisätietoja Summer Trainee -ohjelmasta kohdasta Kesätyöpaikat.

Har­joit­te­lu­paik­ko­ja

  • säh­kö-, ajo­neu­vo- ja ko­ne­tek­nii­kan opis­ke­li­joil­le suun­nit­te­lu- ja suun­nit­te­lun apu­teh­tä­viä sekä työn­joh­to- ja pro­jek­ti-in­si­nöö­ri­har­joit­te­lu­paik­ko­ja
  • ra­ken­ne-, val­mis­tus-, työ­vä­li­ne- ja len­to­tek­ni­sen suun­nit­te­lun teh­tä­viä
  • oh­jel­mis­to- sekä elekt­ro­niik­ka-alan suun­nit­te­lu­teh­tä­viä tie­to­lii­ken­teen, puo­lus­tuse­lekt­ro­nii­kan ja ava­ruuse­lekt­ro­nii­kan pa­ris­sa
  • tuo­tan­nol­li­sia teh­tä­viä val­mis­tuk­ses­sa ja ko­koon­pa­nos­sa: mm. säh­kö-, au­to­na­sen­nus- ja le­vy­sep­pä­hit­saus­lin­jan am­mat­ti­kou­lu­lai­sil­le asen­nus- ja hit­saus­töi­tä
  • laa­dun­var­mis­tus ja lo­gis­tiik­ka- sekä eri­lai­sia toi­mis­to­teh­tä­viä

Lop­pu­työ­pai­kat

Lop­pu­työn voit Pat­rias­sa tehdä monin eri ta­voin. Voit olla työ­suh­tees­sa Pat­ri­aan, jol­loin saa­tat työs­ken­nel­lä esim. pro­jek­tis­sa mu­ka­na ja tehdä työsi tu­lok­ses­ta lop­pu­työn tai voit tehdä sel­vi­tys­työn ja saada siitä kor­vauk­sen palk­kio­na.

Tar­joam­me vuo­sit­tain muu­ta­mia lop­pu­työ­ai­hei­ta, mutta voit myös lä­hes­tyä meitä ja tar­jo­ta val­mis­ta ai­het­ta, jos si­nul­la on jo kiin­nos­ta­va aihe mie­les­sä­si. Tuem­me lop­pu­työn te­ki­jöi­tä myös yri­tyk­sen puo­lel­ta ja py­rim­me ni­meä­mään lop­pu­työ­si tuek­si oh­jaa­jan, joka aut­taa vai­keis­sa pai­kois­sa eteen­päin. Ta­voit­tee­nam­me on, että Pat­rias­sa työs­ken­te­le­vät opis­ke­li­jat saat­ta­vat opin­ton­sa lop­puun opin­to­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti.
Täytä hakemus kohdassa Lopputyöpaikat (avoin hakemus).