Patrian sosiaalinen vastuu sisältää sitoutumisen yhteiskuntiin, joissa se toimii, sen henkilöstöön, asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin. Patrian sosiaalinen vastuu sisältää eettisen ja kestävän liiketoiminnan (jossa erityisesti painotetaan lahjonnan ja korruptionvastaista toimintaa), terveellisen työympäristön ja -olosuhteet, työterveyteen ja toiminnan vastuullisena yrityskansalaisena.

Henkilöstöä ja muita tärkeitä sidosryhmiä kannustetaan ja osallistetaan sosiaalisen vastuun mukaisten liiketoimintatapojen kehittämiseen. Patrian yhteistyökumppaneilta odotetaan vastaavanlaista vastuullista toimintatapaa.

Patriassa keskeisimmät sosiaalisen vastuun alueet liittyvät eettiseen liiketoimintaan, toiminnan turvallisuuteen, henkilöstön tasapuoliseen ja reiluun kohteluun ja hankintaketjuun.

Patria tarjoaa turvallisen, tuottavan, tasapuolisen ja terveellisen työympäristön, jossa jokainen yksilö ja tiimi voi pystyä erinomaiseen suoritukseen hyvin johdetussa organisaatiossa. Jokaisen johtajan vastuulla on johtaa esimerkillään eli käyttäytymällä Patrian arvojen sekä hyvien liiketoiminta- ja johtamiskäytäntöjen mukaisesti. Häirintää, syrjintää, epäasiallista käyttäytymistä tai muuta epäasiallista toimintaa ei sallita missään muodossa.

Työturvallisuustoiminnan tehtävänä on ylläpitää yrityksessä toiminnan tasoa, jossa henkilöstöön ja aineelliseen pääomaan kohdistuvat riskit tehokkaasti poistetaan tai minimoidaan. Puolustusvälinealalla myös muut turvallisuuden ja laadukkaan tekemisen toimenpiteet ovat keskiössä.

Patrian päätavoitteena on omalta osaltaan edistää entistä kestävämmän yhteiskunnan kehitystä. Vastuullinen yrityskansalaisuus tarkoittaa uusien kehityskohteiden etsimistä yhdessä muiden arvoketjun sidosryhmien ja yhteiskunnan jäsenten kanssa.

Kriittisiä ja keskeisiä asioita ovat eettinen liiketoiminta ja aktiivinen toiminta korruptiota vastaan.