Patrian sosiaalinen vastuu muodostuu sitoutumisesta henkilöstöön, asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin sekä yhteiskuntaan, jossa konsernin rooli Puolustusvoimien strategisena kumppanina on merkittävä.

Henkilöstöä ja muita tärkeitä sidosryhmiä kannustetaan ja osallistetaan toimintatapojen kehittämiseen. Yhteistyökumppaneilta odotetaan vastaavanlaista, vastuullista toimintatapaa.

Patriassa keskeisimmät sosiaalisen vastuun alueet liittyvät toiminnan turvallisuuteen, henkilöstöön ja hankintaketjuun.

Patria tarjoaa turvallisen, tuottavan ja terveellisen työympäristön, jossa jokainen yksilö ja tiimi voi pystyä erinomaiseen suoritukseen hyvin johdetussa organisaatiossa. Jokaisen johtajan vastuulla on johtaa esimerkillään eli käyttäytymällä Patrian arvojen ja johtamiskäytäntöjen mukaisesti. Häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä ei sallita missään muodossa. Työturvallisuustoiminnan päämääränä on yritys, jossa henkilöstöön ja aineelliseen pääomaan kohdistuvat riskit tehokkaasti poistetaan tai minimoidaan. Puolustusvälinealalla myös muut turvallisuuden ja laadukkaan tekemisen toimenpiteet ovat keskiössä.

Tavoitteena on omalta osalta edistää entistä kestävämmän yhteiskunnan kehitystä. Vastuullinen yrityskansalaisuus tarkoittaa uusien kehityskohteiden etsimistä yhdessä muiden arvoketjun sidosryhmien ja yhteiskunnan jäsenten kanssa. Patrialle tärkeitä asioita ovat puolustusmateriaaliviennin käytäntöjen kehittäminen ja toiminta korruptiota vastaan.