Patria on työpaikka, jossa rakennat yhteistä turvallisuutta. Meillä tavalliset ihmiset ratkaisevat epätavallisia haasteita. Kun on kyse kriittisistä operaatioista maalla, merellä, ilmassa ja verkossa, osaamisella on merkitystä. Laatu syntyy ihmisistä – jokaisesta meistä.

Patriassa sinä ratkaiset.

Tällainen työpaikka haluamme olla

 1. Turvaa yhteiskunnalle
  Edistämme ylpeydellä kansallista ja kansainvälistä turvallisuutta. Siihen tarvitaan vastuullista asennetta ja huippuosaamista, joka takaa toimintavarmuuden kaikissa olosuhteissa.

 2. Sinä vaikutat
  Patriassa sinä vaikutat työsi sisältöön, urasi kehittymiseen, asiakkaidesi ja koko yrityksen menestykseen. Meillä voit olla juuri niin hyvä kuin ikinä voit olla.
  Pat­rian am­mat­ti­lais­ten yh­tei­sös­tä löy­dät haas­teel­li­sia teh­tä­viä, joi­den ke­hit­tä­mi­ses­sä voit olla ak­tii­vi­ses­ti mu­ka­na. Ha­lu­tes­sa­si voit hank­kia joko laa­ja-alais­ta asian­tun­ti­juut­ta tai kes­kit­tyä juuri sinua kiin­nos­ta­vaan osa-alu­ee­seen. Mm. si­säi­sen kou­lu­tuk­sen kaut­ta on myös mah­dol­li­suus ke­hit­tyä esi­mies­työn am­mat­ti­lai­sek­si.
  Meil­lä Pat­rias­sa oma ak­tii­vi­suus ja roh­keus ovat kai­ken ke­hit­ty­mi­sen yti­mes­sä. Jos si­nul­la it­sel­lä­si on tah­toa ja te­rä­vyyt­tä, ura­po­lun ra­ken­ta­mi­seen tar­jo­taan kas­vua­lus­to­ja. Konsernitasoiset ohjelmat kuten Pro Point, Step ja Leap, tarjoavat kehittymismahdollisuuden asiantuntijoille, esimiehille ja tulevaisuuden johtajille.

 3. Keskity tärkeimpään
  Tee sitä, mitä rakastat ja näe kättesi jäljet. Olet meille ratkaisevan tärkeä. Haluamme että voit hyvin ja elät töiden ohella täyttä elämää.
  Työ­nan­ta­ja­na Pat­ria vas­taa hy­vin­voin­nin pe­rus­tas­ta: osaa­vas­ta joh­ta­mi­ses­ta, työn suun­nit­te­lus­ta ja tur­val­li­sis­ta työ­olois­ta. Työ­nan­ta­ja­na Pat­ria pyr­kii mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan tar­joa­maan eri­lai­sia vaih­toeh­to­ja eri elä­män­ti­lan­tei­den yh­teen­so­vit­ta­mi­seen mm. vuo­rot­te­lu­va­pai­den, työn ja opis­ke­lun yh­teen­so­vit­ta­mi­sen tai jous­ta­vien työ­ai­ka­rat­kai­su­jen avul­la. Tästä saamme usein erityiskiitosta henkilöstöltämme!

 4. Mahtava porukka
  Meillä teet työtä uudistuvassa ja energisessä työyhteisössä, jossa on hymy herkässä. Uskomme, että parhaat tulokset syntyvät hyvässä ilmapiirissä.
  Hyvät yk­si­lö­suo­ri­tuk­set eivät aina riitä, vaan mo­ni­mut­kai­sia pro­jek­te­ja luot­sa­taan yh­teis­työ­nä eteen­päin. Ko­ros­tam­me yh­des­sä te­ke­mi­sen tai­to­ja ja vuo­ro­vai­ku­tus­ta sekä har­joit­te­lem­me yh­des­sä te­ke­mis­tä jat­ku­vas­ti. Olem­me mää­ri­tel­leet esi­mie­hil­le tär­keät osaa­mi­sa­lu­eet ja val­men­nam­me heitä joh­ta­maan en­tis­tä pa­rem­min myös tii­mien työs­ken­te­lyä. Yhdessä tekeminen on mukavampaa!